понеделник, 11 май 2020 г.

Неделни светилни и евангелски стихири на Утренята


Възкресни ексапостиларии и Утренни евангелски стихири,
съответни на 11–те Утренни възкресни Евангелия.
Стихирите са творение на император Лъв Мъдри († 912 г.), а ексапостилариите – на сина му император Константин († 959)

Ексапостиларий 1
Нека възлезем с учениците на планината Галилейска, за да видим с вяра Христа, Който приема власт над небесното и земното и да узнаем как Той учи да се кръщават всички народи в името на Отца и Сина и Светия Дух, обещавайки да пребъде с тайнослужителите до свършека на света.
Богородичен: Ти се радваше заедно с учениците, Богородице Дево, защото видя Христа възкръснал на третия ден от гроба, както Сам предрече. Той им Се яви, учейки и откривайки им тайните и повелявайки им да кръщават в името на Отца и Сина и Духа, та и ние да вярваме в Неговото възкресение и Теб да славим, Отроковице.
Първа евангелска стихира, глас 1:
Пред възхождащите на планината ученици застана Господ, преди възнесението Си от земята. Покланяйки Му се, те узнаха за дадената Му повсеместна власт и бяха пратени да проповядват по вселената за възкресението Му от мъртвите и за възнесението Му на небесата, а Христос – истинският Бог и Спасител на нашите души, обеща да пребъде с тях во веки.
Ексапостиларий 2
Виждайки камъка отместен, мироносиците се възрадваха, защото съзряха юношата, седящ в гроба, който им рече: „Ето, Христос възкръсна! Кажете на Петър и на останалите ученици: побързайте към планината Галилейска, там Той ще ви Се яви, както предрече на Своите приятели!”.
Богородичен: Ангел принесе на Девата поздрав: „Радвай се!” преди Твоето зачатие, Христе; ангел отмести и камъка от Твоя гроб. Първият вместо печал възвести знамението на неизказаната радост, а вторият вместо Твоята смърт, проповядва Те като Подател на живота и Те величае, възвестявайки за Възкресението на жените и на тайнослужителите.
Втора евангелска стихира, глас 2
Дошлите с Мария жени-мироносици, недоумяващи как ще изпълнят намерението си, видяха отместения камък и божествения юноша, който успокои смущението в душите им с думите: „Възкръсна Иисус Господ! Затова възвестете на проповедниците - Неговите ученици да побързат към Галилея, където ще Го видят възкръснал от мъртвите, като Животодател и Господ!”.
Ексапостиларий 3
Христос възкръсна и никой не бива да се съмнява в това, защото Той Се яви на Мария, после Го видяха пътниците към Емаус и пак Се яви на събралите се единадесет, посветени в тайните, и пращайки ги да кръщават Се възнесе на небето, от където беше слязъл, утвърждавайки проповедта им с множество знамения.
Богородичен: О, Слънце, като Жених излизащ от брачен чертог, Ти изгря в този ден от гроба, плени ада и унищожи смъртта! По молитвите на Тази, Която Те роди, прати ни светлина, просвещаваща сърцата и душите, светлина, насочваща всички да вървят по пътеките на Твоите заповеди и по пътя на мира.
Трета евангелска стихира, глас 3
Учениците, които не повярваха на Мария Магдалина, благовестила им за възкресението от мъртвите и за явяването на Спасителя, бяха укорени за жестокосърдечието си; но въоръжени със знамения и чудеса те бяха пратени на проповед. И Ти, Господи, Се възнесе при Отца - изначалната Светлина, а те пък проповядваха навсякъде словото, потвърждавайки го с чудеса. Затова ние, просветените от тях, славим Твоето възкресение от мъртвите, човеколюбиви Господи!
Ексапостиларий 4
Засиявайки с добродетели, нека видим в живоносния гроб мъжете в бляскави одежди, които се явиха на мироносиците, приклонили лица към земята, и като се убедим във възкресението на Владетеля на небесата да побързаме заедно с Петър към Живота в гроба и удивявайки се на станалото да останем, за да видим Христа.
Богородичен: Като каза „Радвайте се!”, Ти претвори скръбта на прародителите, Господи, донасяйки на света вместо нея радостта от Твоето възкресение. Затова чрез Тази, Която Те роди, Подателю на живота, изпрати ни светлината на Твоето милосърдие, просвещаваща сърцата, за да Ти зовем: „Човеколюбче, Богочовече, слава на Твоето възкресение!”
Четвърта евангелска стихира, глас 4
Беше още ранно утро и жените дойдоха на гроба Ти, Христе, но не намериха търсеното от тях Твое тяло. И докато недоумяваха, застаналите пред тях ангели в бляскави дрехи им казаха: „Защо търсите Живия сред мъртвите? Той възкръсна, както бе предсказал. Защо не помните словата Му?”. Жените им повярваха и разказаха за видяното, но благовестието им се прие като лъжливо – неразбиращи бяха все още учениците; но Петър се затича към гроба и като видя, прослави в себе си Твоите чудеса.
Ексапостиларий 5
Възкръснал от мъртвите Животът и Пътят - Христос съпътстваше Клеопа и Лука, които Го познаха в Емаус при преломяването на хляба. Душите и сърцата им горяха, когато Той им говореше по пътя и изясняваше чрез Писанията това, което претърпя. Нека заедно с тях възкликнем: „Възкръсна и яви Се също и на Петър!”
Богородичен: Възпявам Твоята безкрайна милост, Творче мой, защото Себе Си понизи, за да понесеш и спасиш съкрушеното човешко естество и бидейки Бог, благоволи от чиста Богоотроковица да се уподобиш на мене и да слезеш дори до ада, за да ме спасиш, по молитвите на Родилата Те, Всещедри Владико!
Пета евангелска стихира, глас 5
О, колко премъдър е Твоят промисъл, Христе! Как на Петър само чрез повивките Ти даде да разбере Твоето възкресение! А съпътствайки Лука и Клеопа Ти беседва с тях, но не веднага им Се откри, затова и беше укорен, че като странник в Йерусалим, не Си узнал случилото се в него през ония дни. Но като устройваш всичко за полза на творението, Ти им откри пророчествата за Тебе и когато благослови хляба бе познат от тях, чиито сърца и преди горяха, от това, че Те познават. Затова на събралите се ученици, те ясно пропо-вядваха за Твоето възкресение, чрез което се смили над нас.
Ексапостиларий 6
Показвайки, че по природа Си Човек, Спасителю, след възкресението Си от гроба, Ти застана посред учениците и вкусвайки храна ги научи на кръщение с покаяние. И Се възнесе към небесния Отец, обещавайки на учениците да им изпратиш Утешителя, свръхбожествен Богочовече, слава на Твоето възкресение!
Богородичен: Творецът на света и Бог на всичко, прие човешка плът от Твоите пречисти кърви, Пресвята Дево, и обнови цялото ми тленно естество, като Те запази и след раждането такава, каквато бе преди това. Затова всички вярно Те прославяме зовейки: „Радвай се, Владичице на света!”
Шеста евангелска стихира, глас 6:
Ти Си истинският мир, Христе, и давайки на човеците Божия мир, след възкресението Си в страх приведе Своите ученици, които мислеха, че виждат дух. Но Ти успокои душевния им смут, показвайки ръцете и нозете Си. И понеже още не вярваха, чрез вкусването на храната и чрез припомнянето на ученията, Ти отвори умовете им, за да разбират Писанията. И давайки им Отеческото обещание, благослови ги и Се възнесе на небето. Затова заедно с тях Ти се покланяме, Господи, слава Тебе!
Ексапостиларий 7
Когато Мария рече, че са взели Господа, затичаха се към гроба Симон Петър и другият ученик - тайнозрител, когото Христос обичаше. Тичаха двамата и намериха само повивките вътре да лежат, а кърпата за главата отделно от тях. Затова пак останаха в безмълвие, докато не видяха Христа.
Богородичен: Велики и преславни неща Ти стори заради мен, многомилостиви Христе мой, защото от Дева - Отроковица Се роди неизказано, Кръст прие, смърт претърпя и възкръсна в слава и нашето естество освободи от смърт. Слава Христе на Твоята слава, слава на Твоята сила!
Седма евангелска стихира, глас 7:
Ето - тъмно е и рано, и защо, Марийо, стоиш при гроба с потънала в дълбок мрак душа и се питаш къде положен е Иисус? Но виж тичащите ученици, как чрез плащаницата и кърпата се увериха във възкресението и си спомниха писанията за това. Заедно с тях и ние, които чрез тях повярвахме, възпяваме Тебе - Подателя на живота Христа.
Ексапостиларий 8
Виждайки в гроба двамата ангели, Мария се удиви и като не позна Христа, мислейки Го за градинаря, Го запита: „Господине, къде си положил тялото на моя Иисус?” И когато Той я назова по име, тя позна, че това е самият Спасител и чу тия думи: „Не се допирай до Мене, но иди и кажи на братята Ми, че отивам при Отца.”
Богородичен: Един от Троицата неизказано си родила, Богородице, в две естества, с две воли и Един по ипостас. Моли Го винаги за тия, които с вяра Ти се покланят, да се избавят от всяко вражеско нападение, защото всички сега към Тебе прибягваме, Владичице Богородице.
Осма евангелска стихира, глас 8
Горещите сълзи на Мария не напразно се проливат, защото ето, тя се сподоби с ангелското наставление и видя самия Иисус. И понеже като немощна жена още мислеше за земното, Ти не я допусна да се докосне до Тебе, Христе, обаче като проповедничка я прати при Твоите ученици, за да им донесе благата вест за Твоето възхождане към Отеческото наследие. Заедно с нея, удостой и нас с Твоето явяване, Владико, Господи!
Ексапостиларий 9
Като влезе при заключени врати, Владико, Ти изпълни апостолите с Пресветия Дух и духвайки дари ги с мир им рече да връзват и развързват грехове. А след осем дни показа Своите ребра и ръце на Тома, с когото викаме: „Ти Си Господ и Бог!”
Богородичен: Като видя Твоя Син възкръснал от гроба на третия ден, Богоневесто, Пресвета Дево, Ти забрави всяка скръб, която като майка претърпя, гледайки Го страдащ. И изпълнена с радост, заедно с учениците в почит Го възпяваш; затова сега спасявай тия, които Те изповядват за Богородица.
Девета евангелска стихира, глас 5
Като в последните времена, в късен час на първия ден след събота, Ти застана пред Своите приятели, Христе, и чудото чрез чудо потвърди - влизайки през заключени врати ги увери в Твоето възкресение от мъртвите. Ти изпълни с радост учениците и им преподаде Светия Дух, за да прощават грехове; и Тома не остави да потъне във вълните на неверието. Затова дай и на нас истинско познание и прошка на греховете, добросърдечни Господи!
Ексапостиларий 10
Някога в Тивериадското море Натанаил, Петър и други двама, а също и Тома заедно със Зеведеевите синове излязоха за риба. По Христовата заповед те хвърлиха мрежата отдясно и извадиха много риба. Петър Го позна и към Него заплува и така за трети път им се яви, като им предложи хляб и риба на огъня.
Богородичен: Възкръсналия на третия ден от гроба Господ моли, Дево, за тия, които Те възпяват и с любов Те облажават, защото всички Те имаме за спасително прибежище и ходатайка пред Него. Твое наследие и Твои раби сме, Богородице, и всички на Твоето застъпничество се надяваме.
Десета евангелска стихира, глас 6
След слизането Ти в ада и възкресението от мъртвите, Христе, скърбящи както подобава от разлъката си с Тебе, Твоите ученици се върнаха към своята работа, и пак кораби и мрежи, и никакъв улов! Но Ти, Спасителю, явявайки Се като Владика на всичко, заповяда да хвърлят мрежата отдясно и веднага думата Ти се оправда и хванаха голямо множество риби и чудна вечеря се приготви на брега. Както в нея участваха тогава Твоите ученици, така и нас сега удостой мислено да й се насладим, Човеколюбче Господи!
Ексапостиларий 11
След божественото възкресение, запитвайки три пъти Петър: „Любиш ли Ме?”, Господ го постави за началник на пастирите на Своите овце. А той, виждайки оня, когото Иисус обичаше, че върви подире, попита Владиката: „А този какво?” Господ му рече: „Ако искам той да пребъде, докато пак дойда, тебе що ти е, друже Петре?”.
Богородичен: О, страшно тайнство! О, преславно чудо! Смъртта чрез смърт съвършено бе унищожена. Кой не ще възпее и не ще се поклони на Твоето възкресение, Слове, и на непорочно родилата Те по плът Богородица? По Нейните молитви избави всички ни от геената!
Единадесета евангелска стихира, глас 8
Явявайки се на учениците Си след възкресението, Спасителю, Ти възложи на Симон паството като награда за любовта му, изисквайки от него да го пасе с грижа. Затова и казваше: „Ако Ме любиш, Петре, паси агънцата Ми, паси овцете Ми.” Той пък, показвайки веднага приятелска обич, питаше за другия ученик. По техните молитви, Христе, запази Своето стадо от погубващите го вълци.

Възкресен Октоих, осми глас


В събота на Великата вечерня, на Господи воззвaхъ - 10 стиха: 3 възкресни и 4 Анатолиеви стихири от Октоиха, а от Минея 3 или 6 (тогава 4 от Октоиха). Слава от Минея, И ныне, Богородичен на гласа.
Възкресни стихири, глас 8.
Вечерна песен и духовна служба на Тебе, Христе, принасяме, защото Ти благоволи да ни помилваш чрез Възкресението.
Господи, Господи, не ни отхвърляй от Твоето лице, но благоволи да ни помилваш чрез Възкресението.
Радвай се, свети Сионе, майка на църквите и Божия обител, защото ти първи прие прошка на греховете чрез Възкресението.
Анатолиеви стихири, същия глас.
Словото, Което преди вековете е родено от Бога Отца, в последните времена Се въплъти от невкусилата брак Девица, доброволно претърпя смърт чрез разпятие и спаси умъртвения от древност човек чрез Своето възкресение.
Славословим Твоето възкресение от мъртвите, Христе, чрез което Ти освободи Адамовия род от адските мъчения и като Бог дарува на света живот вечен и велика милост.
Слава на Тебе, Христе Спасителю, Единородни Сине Божи, Който Се прикова на Кръста и в третия ден възкръсна от гроба.
Тебе славим, Господи, Който заради нас доброволно Кръст претърпя и на Тебе се покланяме, всесилни Спасителю; не ни отхвърляй от Твоето лице, но чуй ни и спаси ни чрез възкресението Си, Човеколюбче.
Стихири на Пресвета Богородица, които пеем, ако няма в Минея, от Павел Аморейски.
Тебе, Богомайко, славят ангелските чинове, защото Ти, Пречиста, роди Бога, Който е вечносъществуващ заедно с Отца и Духа и Който по Своя воля сътвори от нищо ангелските войнства; Него моли да спаси и просвети душите на тия, които православно Те възпяват като Богородица.
Моля се и падам пред Теб като пред Извор на освещението и всезлатен Кивот, озарен от божествения Дух: просвети окаяната ми душа, отдадена на страстите, Владичице, избавяйки ме от страшното бесовско мъчение и безпрепятствен път към спасение ми дай.
Когато се поставят престолите и се отворят книгите и се изобличат делата и когато всеки застане обременен и изпоранен от греховете си, треперейки от Божието негодувание и от праведната Му отсъда, тогава ме пощади, Владичице, и избави от всяка присъда мен, който заслужавам всякакви мъчения.
Слава и ныне, глас 8: Царят Небесен от човеколюбие на земята Се яви и сред човеците живя, защото като прие от чистата Дева плът и произлезе от нея с тази плът, Той пребъдва единствен Син двойствен по природи, но не и по лица; затова проповядвайки Го като наистина съвършен Бог и съвършен Човек, ние изповядваме Христа за наш Бог; Майко непознала брак, моли Го да бъдат помилвани душите ни.
На стиховните, възкресни стихири, глас 8:
Възлезе Ти на Кръста, о Иисусе, слязъл от небето и на смърт отиде, Животе безсмъртни, бидейки истинска Светлина за тия, които пребъдват в тъмнина; Ти Си възкресение и просвещение за всички паднали, Спасителю наш, слава Тебе!
Славословим Христа, Който възкръсна от мъртвите, защото Той прие душа и тяло, но чрез страданията ги раздели: с пречистата Си душа Той слезе в ада и го плени, а в гроба не видя изтление светото тяло на Избавителя на нашите души.
С псалми и песни славословим, Христе, Твоето Възкресение от мъртвите, чрез което Ти ни освободи от адските мъчения и като Бог дарува живот вечен и велика милост.
О, Владико на всичко, непостижими Творче на небето и земята! Като пострада на Кръста, Ти източи безстрастие за мен; като прие погребение и като възкръсна в слава, Ти съ-възкреси Адам с всесилна ръка; слава на Твоето тридневно Възкресение, чрез което ни дари вечен живот и очистване от греховете, като единствен Добросърдечен.
Слава и ныне: Непознала брак Девице, Която неизказано зачена Бога по плът, Майко на всевишния Бог, приеми молбите на Твоите раби, Всенепорочна, и на всички дай очистване от прегрешенията; приемайки сега нашите моления, моли се всички да се спасим.
Възкресен тропар, глас 8:
От висините слязъл Си, Добросърдечни, и тридневно погребение приел Си, за да ни освободиш от страстите, Животе и Възкресение наше, Господи, слава Тебе!
Слава и ныне: Ти, Който заради нас Се роди от Дева и разпятие претърпя, Благий, обезоръжи със смърт смъртта и възкресение яви като Бог, не презирай тия, които създал Си с Твоята ръка; яви човеколюбието Си, Милостиви, и приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас и спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.
В Неделя на Утренята
След Богъ Господь, възкресния тропар два пъти, Слава – тропар на светията от минея, И ныне - възкресния Богородичен. Катизма.
След 1-та катизма, възкресни седални, глас 8:
Ти възкръсна от мъртвите, Животе на всичко, и светъл ангел каза на жените: „Спрете да плачете! Благовестете на апостолите и с песни възкликнете, че възкръсна Христос Господ, Който като Бог благоволи да спаси човешкия род.”.
Стих: Воскресни, Господи Боже мой, да вознесeтся рука Твоя, не забyди убогихъ Твоихъ до конца.
Когато наистина възкръсна от гроба, Ти заповяда на благочестивите жени да възвестят за Възкресението на апостолите, както е писано; и бързият Петър застана при гроба и като видя в него светлина, се удиви; после виждайки повивките, без божественото тяло в тях, възкликна с вяра: „Слава Тебе, Христе Боже, Който всички спасяваш, понеже Си Сияние на Отца!”.
Слава и ныне: Небесната Врата и Кивот, всесвятата Планина, светозарния Облак нека да възпеем, небесната Стълба, духовния Рай, Евиното Избавление, великото Съкровище на цялата вселена, защото чрез Нея се извърши спасението на света и опрощението на древните съгрешения. Затова Й зовем: моли Твоя Син и Бог да дарува опрощение на греховете на тия, които благочестиво се покланят на Твоята пречиста Рожба.

След 2-та катизма, възкресни седални, глас 8:
Човеци запечатаха Твоя гроб, Спасителю, но ангел отмести камъка от входа; жените видяха Възкръсналия от мъртвите и благовестиха на Твоите ученици в Сион, че Си възкръснал, Животе на всичко, и разкъсаха се оковите на смъртта; Господи, слава Тебе!
Стих: Исповемся Тебе, Господи, всем сeрдцем моим, повем вся чудеса Твоя.
Погребално миро донесоха жените и чуха от гроба гласа на ангела: „Спрете сълзите си и вместо скръб приемете радост и викнете с песен, че възкръсна Христос Господ, благоволявайки като Бог да спаси рода човешки!”
Слaва, и ныне, Богородичен
(не седнали, а прави и със страх и благоговение пеем):
За Теб се радва, Благодатна, всяка твар, ангелският събор и човешкият род, осветени Храме и Раю духовен, на девиците Похвала, от Която Бог Се въплъти и Младенец стана нашият предвечен Бог; Той направи Твоите недра престол и утробата Ти по-широка от небесата; за Теб се радва, Благодатна, всяка твар, слава на Тебе!
118 псалом Блажeни непорочни: и Ангелский соборъ:
Ипакои, глас 8: Мироносиците, застанали пред гроба на Жизнеподателя, търсеха сред мъртвите безсмъртния Владика и приемайки радостното благовестие от ангела, те на апостолите възвестиха, че възкръсна Христос Бог, дарявайки света с велика милост.
Степенни антифони, глас 8.
Антифон 1: От младини врагът ме изкушава и с наслади ме разпалва, но надявайки се на Тебе, Господи, аз го побеждавам.
Ненавиждащите Сион нека станат като трева, която е преди изтръгване, защото Христос ще посече вратовете им с острието на мъките.
Слава: Чрез Светия Дух живее всичко, Той е Светлина от светлина, Бог велик! Възпяваме Го заедно с Отца и Словото. И ныне: същият.
Антифон 2: Нека моето сърце в смиреномъдрие с Твоя страх да се покрие, та възнасяйки се да не отпадне от Теб, Всещедри.
Тия, които възлагат надеждата си в Господа, няма да се уплашат, когато Той подложи    всичко на изпитание с огън и мъка.
Слава: Чрез Светия Дух всеки, който е богоподобен съзерцава, пророкува и върши най-велики чудеса, възпявайки единия Бог в три Лица, защото макар и да сияе с тройна светлина, Божеството е единовластно. И ныне: същият.
Антифон 3: Викам към Тебе, Господи, чуй ме, наклони ухото Си към мене викащия и ме очисти преди да ме вземеш от тук.
Всеки, който отива в своята майка - земята ще му се отсъди да приеме мъки или почести според живяното.
Слава: От Светия Дух е богословието за трисветата Единица: Отец е безначален, от Него предвечно Се роди Синът и съ-образният Му и съ-престолен Дух заедно с Него възсия от Отца. И ныне: същият.
Антифон 4: Ето колко е хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно, защото в това е обещаният от Господа вечен живот.
За одеждата си не подобава да се грижим - тъй повелява Този, Който украсява полските кринове.
Слава: Чрез Светия Дух, като единствена Причина, всичко се омиротворява; защото Той е Бог наистина единосъщен с Отца и Сина. И ныне: същият.
Прокимен, глас 8: Господ ще царува вечно; твоят Бог, Сионе, е от рода в род. Стих: Хвали, душо моя, Господа, ще възхвалявам Господа през целия си живот.
Всякое дыхaние…; Евангелие възкресно; Воскресeние Христово…; Псалом 50 и нататък по реда на възкресната Утреня.
Канони, глас 8
Песен 1
Възкресен канон
Ирмос: Някога Моисеевият чудотворен жезъл с кръстообразен удар раздели морето и потопи колесниците на фараона, спасявайки беглеца Израил, който пеш премина и възпя с песен Бога.
Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.
Как да не се удивим на всесилната божественост на Христа, Който чрез страданията източи за всички верни безстрастие и нетление, от светите Си ребра изля извор на безсмъртие и от Своя гроб – живот вечен.
Какъв прекрасен ангел на жените се яви сега в светлия образ на невеществената чистота на своята природа! Чрез своя облик той им разкри светлината на Възкресението, възклицавайки: „Възкръсна Господ!”.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Славни слова се говорят за Тебе от род в род, Богородице Дево, Която вмести в утробата си Бог Слово и остана чиста; затова и всички ние Те почитаме като първа след Бога наша застъпница.
Кръсто-възкресен канон
Ирмос: Като мина през морето като по суша и избягна египетското зло израилтянинът викаше: „Да възпеем нашия Избавител и Бог!”.
Припев: Слава, Господи, на Твоя всепочитан Кръст и Възкресение.
Отвориха се дверите на скръбта и пазачите на адските врати се разтрепериха, виждайки в преизподнята Този, Който пребъдва по-високо от всяко естество.
Удивиха се ангелските чинове, виждайки седящо на престола на Отца падналото човешко естество, което преди бе заключено в дълбините на земята.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Ангелските чинове и човешките множества възхвалят непрестанно Тебе - непозналата брак Майка, защото Ти държа в обятията си като Младенец техния Създател.
Богородичен канон
Ирмос: Да възпеем Господа, Който преведе своя народ през Червено море, защото Той единствен славно Се прослави.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Пречиста Богородице, Която свръхестествено роди въплътилото Се вечно и божествено Слово, ние Те възпяваме.
Девата роди, Христе, Тебе – живоносната Лоза, източваща сладостта на всемирното спасение.
Адамовият род, който чрез Тебе, Богородице, бе възведен към превишаващо ума блаженство, достойно Те възхваля.
Песен 3
Възкресен канон
Ирмос: О, Христе, Който премъдро утвърди в начало небесата и основа земята върху водите, утвърди и мене върху камъка на Твоите заповеди, защото никой не е свят освен Тебе, единствен Човеколюбче.
Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.
Ти оправда Адам, осъден за вкусването на греха, чрез спасителното страдание на Твоята плът, Христе, защото Ти Се яви като неподвластен на смъртта, Безгрешни.
За намиращите се в тъмнина и в сянка смъртна моят Бог Иисус запали светлината на възкресението и чрез Своята божественост свърза силния и плячката му разхити.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Ти се яви като по-висша от херувимите и серафимите, Богородице, защото Ти единствена прие невместимия Бог в Твоята утроба, Непорочна; затова всички верни с песни Те възхваляваме.
Кръсто-възкресен канон
Ирмос: Творче на небесния свод, Господи и Създателю на Църквата, Ти, Който Си край на желанията, опора на верните, утвърди ме в Твоята любов, единствен Човеколюбче.
Припев: Слава, Господи, на Твоя всепочитан Кръст и Възкресение.
Когато Адам в древност не изпълни заповедта на истинския мой Създател, Ти Господи, го осъди на изгнание; но като прие неговия образ и го научи на послушание, Ти пак го приобщи към Себе Си чрез Кръста.
Господи, Който чрез Своята премъдрост Си предузнал всичко и чрез Своя разум Си създал подземните места, Ти не Се отказа да слезеш там, Слове Божий, за да възкресиш създадения по Твой образ човек.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Вселявайки Се телесно в Девата, Господи, Ти Се яви на хората, доколкото подобаваше на Теб да бъдеш видим, и Я разкри като истинска Богородица и помощница на верните, единствен Човеколюбче.
Богородичен канон
Ирмос: Ти си утвърждение на прибягващите към Тебе, Господи, Ти Си светлина за омрачените, и Теб възпява моя дух.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Помогни ни с Твоите молби, Пречиста, отблъсквайки от нас нападенията на страшните беди.
Ти стана изправление на нашата пра-майка Ева, Богородице, носейки в утробата си Началника на живота за целия свят.
Препаши ме в сила, Пречиста, Ти, Която наистина по плът роди Бога – ипостасната Сила на Отца.
Песен 4
Възкресен канон
Ирмос: Ти Си моя крепост, Господи, Ти Си и моя сила, Ти Си моя радост и мой Бог, Който без да остави недрата на Отца посети нашата нищета; затова заедно с пророк Авакум Ти викам: „Слава на Твоята сила, Човеколюбче!”.
Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.
Когато с Теб враждувах Ти силно ме възлюби и по необичаен начин Се понизи и слезе на земята, милосърдни Спасителю, като не се отврати от моята велика дързост; и оставайки на висотата на Твоята неизказана слава, Ти мен – обезчестения преди, прослáви.
Кой, Владико, сега не тръпне в удивление, виждайки смъртта унищожавана чрез Твоите страдания, тлението – бягащо от Кръста и ада - лишаван от своите богатства чрез смъртта Ти? Чудно е делото на Твоята божествена сила, разпнат Човеколюбче!
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Ти си за верните похвала, непознала брак Невесто, Ти си Защитница и Прибежище за християните, Стена и Пристанище; защото пред Твоя Син, Всенепорочна, принасяш молбите и спасяваш от беди тия, които с вяра и любов Те признават за пречиста Богородица.
Кръсто-възкресен канон
Ирмос: Чух, Господи, тайната на Твоя промисъл, разбрах Твоите дела и прославих Твоето Божество.
Припев: Слава, Господи, на Твоя всепочитан Кръст и Възкресение.
Потомците на беззаконните приковаха Те на Кръста, Човеколюбче, но по Твоето добросърдечие, чрез него Ти спаси всички, които славят Твоите страдания.
Възкръсвайки от гроба, Ти възкреси със Себе Си всички мъртви в ада и като Милосърден просвети прославящите Твоето възкресение.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Пречиста Мария, моли Бога, Когото носú в утробата си, да дари на Твоите раби опрощение на греховете.
Богородичен канон
Ирмос: Чух, Господи...
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Неорана Ниво, Богородице, родила животворния Клас, Който дарява живот на света, спаси тия, които Те възпяват.
Всички ние, които се просветихме, Те признаваме за Богородица, защото в утробата си Ти носú Слънцето на правдата, Пречиста Приснодево.
Бидейки безгрешен, очистú ни от греховете на незнанието, Боже, и дай мир на Твоя свят по ходатайството на Тази, Която Те роди.
Песен 5
Възкресен канон
Ирмос: Защо отхвърли ме от Своето лице, о Светлина неугасима, и покри ме – окаяния - чуждата тъма? Но моля се, обърни ме отново в светлината на Твоите заповеди и изправи моите пътища.
Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.
Ти прие да Те облекат в багреница при поруганието преди Твоите страдания, Спасителю, прикривайки срамната голота на първосъздадения Адам и гол бе прикован по плът на Кръста, Христе, за да съблечеш от него смъртната одежда.
Възкръсвайки Ти възсъздаде от праха смъртен падналото мое естество и правейки го неостаряващо, Христе, отново го яви като царски образ, сияещ в светлината на нетлението.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Имайки майчино дръзновение пред Твоя Син, Пречиста, не ни лишавай от родствената грижа, която имаш за нас, молим Те; защото ние – християните Теб единствена представяме като благоприятно омилостивение пред Владиката.
Кръсто-възкресен канон
Ирмос: Просвети ни с Твоите заповеди, Господи, и с Твоята висока мишца дай ни Твоя мир, Човеколюбче.
Припев: Слава, Господи, на Твоя всепочитан Кръст и Възкресение.
Наставлявай ни със силата на Твоя Кръст, Христе, защото чрез него на Тебе се покланяме и дай ни Твоя мир, Човеколюбче.
Направлявай сега живота ни, Боже наш, и подай мир на нас, които възпяваме Твоето възкресение, Човеколюбче.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Непознала брак пречиста Мария, моли Твоя Син и наш Бог да дари нас верните с велика милост.
Богородичен канон
Ирмос: От ранина Те призоваваме, Господи, спаси ни, защото Ти Си наш Бог и освен Теб другиго не знаем.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Ти, която носú в утробата си Бога – нашия Кормчия и Господ, укроти нестихващата буря на моите страсти.
Пред Твоето Детерождение, Пречиста Богородице, благоговеят ангелските чинове и човешките множества.
Марийо Богородице, непознала брак, стори напразни надеждите на нашите врагове и развесели тия, които Те възпяват.
Песен 6
Възкресен канон
Ирмос: Очисти ме, Спасе, защото много са беззаконията ми и ме изведи от греховната дълбина; към Тебе викнах, чуй ме, Боже на моето спасение.
Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.
Чрез дървото съкруши ме силно началникът на злото, но издигайки Се на Кръста Ти, Христе, още по-силно го повали, като го посрами и възкреси падналия човек.
Възсиявайки от гроба Ти помилва Сион и го обнови чрез Своята божествена кръв като Милосърден, Христе, и сега царуваш в него во веки.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Нека се избавим от тежките съгрешения чрез Твоите молби, Богомайко чиста, и да вкусим божественото сияние на Божия Син, Пречиста, Който неизказано Се въплъти от Тебе.
Кръсто-възкресен канон
Ирмос: Молитвата си ще излея пред Господа и Нему ще разкажа мъката си, защото душата ми се изпълни с нещастия и животът ми се приближи до преизподнята; затова се моля като Йона: „От тлението ме, Боже, изведи!”.
Припев: Слава, Господи, на Твоя всепочитан Кръст и Възкресение.
Разпростирайки на Кръста Своите ръце, Ти изцери протегнатата в Едем с невъздържание ръка на първосъздадения човек и вкуси жлъч, Христе, заради плода горчив, спасявайки като всесилен тия, които славят Твоите страдания.
Изкупителят вкуси смърт, за да разруши древната присъда и царството на тлението, а слизайки в ада възкреси мъртвите, които възпяват Неговото възкресение и ги спаси като Всесилен.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Не преставай да се молиш за нас, пречиста Богородице Дево, защото Ти си опора на верните и надявайки се на Тебе се укрепваме и с любов славим Теб и Този, Който неизказано Се въплъти от Тебе.
Богородичен канон
Ирмос: Ти, Който Се обличаш в светлината като в дреха, дай ми светла одежда, Многомилостиви Христе, Боже наш!
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Ние верните Те славим като Храм Божи и Кивот, одушевен Чертог и Двер небесна, Богородице.
Ставайки разрушител на идолите, Марийо Богоневесто, Твоят Плод като Бог приема поклонение заедно с Отца и Духа.
Словото Божие Те яви на човеците, Богородице, като небесна Стълба, защото То слезе при нас чрез Тебе.
Възкресен кондак, глас 8: Възкръсвайки от гроба, Ти мъртвите въздигна и възкреси Адам; ликува Ева и краищата земни тържествуват за Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.
Икос: Като плени царството на ада и мъртвите възкреси, Дълготърпеливи, Ти посрещна жените-мироносици и вместо печал им донесе радост; и на апостолите Ти възвести знаменията на Твоята победа, Спасителю мой и Подателю на живота, просвещавайки цялото творение, Човеколюбче; затова и светът се радва на Твоето възкресение от мъртвите, Многомилостиви.
Песен 7
Възкресен канон
Ирмос: Някога във Вавилон огънят отстъпи в страх пред Божието снизхождане, затова отроците в пещта с радостни стъпки, играейки сякаш на поляна, пееха: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.
Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.
Твоето славно понизяване, божественото богатство на Твоята нищета, Христе, поразява ангелите, видели Те прикован на Кръста за спасението на тия, които с вяра викат: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.
При Твоето божествено слизане изпълни се със светлина преизподнята и разпръсна се тъмата, която ни обгръщаше преди; затова окованите от века възкръснаха, зовейки: „Благословен Си, Боже на нашите отци!”.
Припев: Всесвята Троице, Боже наш, слава на Тебе.
Троичен: Като Господ на всички и Отец на Сина единороден, православно богословствайки Те проповядваме, признавайки и единия истинен Дух, Който от Теб изхожда, за единосъщен и съ-вечен.
Кръсто-възкресен канон
Ирмос: Дошлите някога от Иудея във Вавилон отроци чрез вярата в Светата Троица потъпкаха огъня в пещта пеейки: „Боже на отците ни, благословен Си!”.
Припев: Слава, Господи, на Твоя всепочитан Кръст и Възкресение.
Боже, Ти извърши спасение посред вселената, изпълнявайки пророческите думи, защото въздигнат на Дървото, Ти призова към Себе Си всички, които с вяра викат: „Боже на отците ни, благословен Си!”.
Ставайки като от сън от гроба, Милосърдни, Ти избави всички от тлението и цялото творение се утвърждава във вярата чрез апостолите, които проповядват за възкресението; Боже на отците ни, благословен Си!
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Словото, равнодействено с Родилия Го, равносилно и съ-вечно на Отца, в утробата на Девата Се вселява по благоволението на Отца и Духа; Боже на отците ни, благословен Си!
Богородичен канон
Ирмос: Дошлите някога от Иудея...
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Въплъщавайки Се от Девическата утроба, Ти Се яви за наше спасение, затова признавайки Твоята Майка за Богородица, ние благодарно възклицаваме: „Боже на отците ни, благословен Си!”.
Ти израсна от корена Иесеев, всеблажена Дево, разцъфвайки и принасяйки спасителния Плод за тия, които с вяра викат към Твоя Син: „Боже на отците ни, благословен Си!”.
Ипостасната Премъдрост на Всевишния изпълни с мъдрост и божествена сила ония, които по молитвите на Богородица, с вяра Те възпяват: „Боже на отците ни, благословен Си!”.
Песен 8
Възкресен канон
Ирмос: Халдейският мъчител седмократно разпали силата на пещта за богопочитателите, но когато ги видя спасени от висшата сила, той викна към Твореца и Избавителя: „Отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!”.
Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.
Върховната божествена сила на Иисус боголепно възсия в делото на нашето спасение, защото Той по плът вкуси кръстна смърт за всички и унищожи силата на ада; затова непрестанно, отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Го във всички векове!
Разпнатият възкръсна, себепревъзнеслият се падна; падналият и съкрушеният бе въздигнат, тлението бе унищожено и разцъфтя нетлението, защото смъртното бе погълнато от Живота; отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте Господа във всички векове!
Припев: Всесвята Троице, Боже наш, слава на Тебе.
Троичен: Трисветлото Божество, сияещо с единен блясък от едното Естество в трите Лица – безначалния Родител и Словото на Отца, равно Нему по природа и царуващо с Него и единосъщния Дух – отроци, благославяйте, свещеници, възпявайте, люде, превъзнасяйте във всички векове.
Кръсто-възкресен канон
Ирмос: Чрез Твоята благодат отроците победиха мъчителя и огъня, придържайки се твърдо към Твоите заповеди и зовяха: „Благославяйте, всички творения Господни, Господа!”.
Припев: Слава, Господи, на Твоя всепочитан Кръст и Възкресение.
Този, Който на Кръста простря ръце към мен - оголения и ме призова към Себе Си, за да ме съгрее със Своята благообразна голота, благославяйте, всички твари, и превъзнасяйте Го во веки.
Този, Който от най-дълбокия ад въздигна мене - падналия и на високия престол на Своя Отец в слава ме почете, благославяйте, всички твари, и превъзнасяйте Го во веки.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Ти бе дъщеря на падналия Адам, Дево, но и Майка на Бога, Който обнови моята природа, Когото ние и всички твари възпяваме като Господ и Го превъзнасяме във всички векове.
Богородичен канон
Ирмос: Царя Небесен, Когото възпяват ангелските войнства, хвалете и превъзнасяйте във всички векове!
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Угаси прелъстителните и огнени стрели на враговете, насочени против нас, Пречиста, за да Те възпяваме во веки.
Ти свръхестествено роди Твореца и Спасителя – Бог Слово, Дево; затова ние Те възпяваме во веки.
Непристъпната Светлина, Която се всели в Тебе, Дево, Те показа като светоносен и сияещ в злато Светилник во веки.
Песента на Пресвета Богородица: Величитъ душа моя Господа: Честнейшую херувимъ:
Песен 9
Възкресен канон
Ирмос: Изуми се небето и ужасиха се краищата на земята от това, че Бог Се яви в плът на човеците и Твоята утроба стана по-широка от небесата; затова, Богородице, ангелските войнства и човешките множества Тебе величаят.
Припев: Слава, Господи, на Твоето свето възкресение.
По Своето божествено и безначално естество бидейки несложен, Ти стана сложен, приемайки плътта и приобщавайки я към Свойта Ипостас, о Слове Божий; и пострадвайки като човек, Ти остана непричастен на страданието като Бог; затова Тебе в две неразделни и неслитни природи величаем.
Всевишний, когато Ти стана Човек, слизайки при Своите раби, Ти нарече Бог Оня, Който беше Твой Отец, съобразно божествената Ти природа; възкръсвайки от гроба, Ти направи Този, Който по природа е Бог и Владика - Отец по благодат на земнородните, с Когото ние всички Те възпяваме.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Ти стана, Дево, Майка Божия, раждайки свръхестествено по плът Благия - Словото, Което Отец като благ изрече от Своето сърце преди всички векове; Него ние и сега почитаме за по-висш от всичко телесно, макар и да Се облече в тяло.
Кръсто-възкресен канон 
Ирмос: Разтрепери се всяка твар, чувайки за неизреченото Божие снизхождение – как Всевишният доброволно Се понизи даже до плът и стана човек от девствената утроба; затова ние верните Те величаем като пречиста Богородица.
Припев: Слава, Господи, на Твоя всепочитан Кръст и Възкресение.
Тебе величаем – Сина Божи по естество, заченат в утробата на Богомайката и станал човек заради нас, прикован на Кръста и страдащ по човешкото Си естество, но като Бог, останал непричастен на страданието.
Разпръсна се мрачната тъма, защото от ада изгря Слънцето на правдата - Христос, Който просвещава всички краища на земята, сияещ в божествената светлина, - небесен Човек, Бог земен, Когото ние в две природи величаем.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Богородичен: Укрепи се и процъфти и царувай, Сине на Богомайката, покорявайки враждуващите против нас измаилтяни под властта на благочестивите царе и им дари Кръста и копието като непобедими оръжия.
Богородичен канон
Ирмос: Спасени чрез Тебе, Дево чиста, ние Те изповядваме за истинска Богородица и Те величаем заедно с безплътните ликове.
Припев: Пресвета Богородице, спаси ни.
Размишлението за Тебе е изпълнено с радост и веселие, защото Ти източваш изцеления за тия, които прибягват към Тебе и благоговейно Те изповядват за Богородица.
С псалми Те възпяваме, Благодатна, и неспирно Те приветстваме с „Радвай се!”, защото Ти източи радост за всички.
Прекрасен израсна Твоят Плод, Богородице, принасяйки не гибел за приобщаващите се към Него, но живот за величаещите Те с вяра.
Последната катавасия, малка ектения. Святъ Господь Богъ нaшъ: и ексапостиларии.
На хвалитните - възкресни стихири, глас 8:
Господи, макар и да застана като подсъдим пред съдилището на Пилат, Ти не отстъпи от Престола, на който заедно с Отца седиш и възкръсвайки от мъртвите, Ти освободи света от робството на неприятеля, като Щедър и Човеколюбец.
Господи, Ти ни даде Своя Кръст за оръжие против дявола, защото той се страхува и трепери, не можейки да гледа неговата сила. Кръстът възкресява мъртви и унищожи смъртта, затова се покланяме на Твоето погребение и възкресение.
Господи, макар че иудеите Те положиха като мъртвец в гроба, а войниците Те пазеха като спящ Цар и Те запечатаха с печат като Съкровищница на живота, но Ти възкръсна и подари нетление на нашите души.
Твоят ангел, Господи, проповядвайки за възкресението, стражата уплаши, а на жените възвести: „Защо търсите Живия сред мъртвите? Той възкръсна като истински Бог и дарува на вселената живот.
Анатолиеви стихири, глас 8.
Ти пострада на Кръста, бидейки безстрастен по божество и прие тридневно погребение, за да ни освободиш от робството на врага; и дарявайки ни с безсмъртие Ти ни оживотворяваш, Христе Боже, чрез Твоето възкресение, Човеколюбче.
Покланям се, славя и възпявам, Христе, Твоето възкресение от гроба, чрез което ни освободи от адовите неразкъсваеми вериги и като Бог подари на света живот вечен и велика милост.
Престъпниците на закона поставиха стража и запечатаха тогава Твоя гроб, който вмести Теб – Живота, Христе, но Ти като Бог безсмъртен и всесилен възкръсна на третия ден.
Когато Ти достигна до адовите двери, Господи, и ги съкруши, пленникът - ад викаше така: Кой е Този, Който не е подвластен на затваряне в земната преизподня, но разруши като шатра тъмницата на смъртта? Приех Го като мъртъв, а треперя от Него като пред Бог. Всесилни Господи, помилуй ни!
Слaва, Утренна евангелска стихира, И ныне: Преблагословeна еси Богородице...
Велико славословие
Възкресен тропар:
Възкръсвайки от гроба, Ти разкъса адските вериги и разруши смъртната присъда, Господи; Ти избави всички от вражеските мрежи и се яви на Своите апостоли, изпращайки ги на проповед, като чрез тях дарува на вселената Твоя мир, единствен Многомилостиви.
Ектении и отпуст.
На Литургията, Блаженните, глас 8:
Помени и нас, Христе Спасителю на света, както Си спомни разбойника на кръста, и удостой всички, еднички Милосърдни, с Твоето Небесно Царство.
Стих: Блажeни чисти сeрдцемъ…
Чуй, Адаме, и се радвай заедно с Ева, защото този, който някога двамата ви разголи и чрез лъжа ви взе в плен, сега чрез Кръста Христов се обезсили.
Стих: Блажeни миротв0рцы…
По Своя воля Ти бе прикован на Кръста, Спасителю наш, за да изкупиш Адам от дошлото чрез дървото проклятие, възвръщайки му като Милосърден богообразността и пребиваването в рая.
Стих: Блажeни изгнaни прaвды рaди…
Днес Христос възкръсна от гроба, дарявайки с нетление всички верни и обновява мироносиците с радост след Своите страдания и Възкресение.
Стих: Блажeни есте, егда поносятъ вaмъ…
Радвайте се, мъдри жени - мироносици, които първи видяхте възкресението на Христа и възвестихте на Неговите апостоли за призоваването към спасение на целия свят!
Стих: Рaдуйтеся и веселитеся…
Бидейки приятели Христови, апостоли, вие на престоли ще седнете с Него в слава, затова молете се, като Негови ученици, за нас - да се явим пред Него с дръзновение.
Слава, Троичен: Безначална Троице, неразделно Същество, съ-престолна Единице, равночестна по слава, превишаващо всяко начало Естество и Царство! Спасявай тия, които с вяра Те възпяват.
И ныне, Богородичен: Радвай се, пространно Божие Вместилище! Радвай се, Ковчеже на Новия Завет! Радвай се, златен Съсъде, от Който на всички се дари манната небесна!
След Апостола
Алилуя (3): Елате да се възрадваме в Господа и да възкликнем към Бога, нашия Спасител. Стих: Да застанем пред лицето Му със славословие, и в псалми да възкликнем към Него.