понеделник, 26 юни 2023 г.

ПСАЛТИР

Песен на пророк и цар Давид

+++

Катизма 1 (слушай)

Катизма 2 (слушай)

Катизма 3 (слушай)

Катизма 4 (слушай)

Катизма 5

Катизма 6

Катизма 7

Катизма 8

Катизма 9

Катизма 10

Катизма 11

Катизма 12

Катизма 13

Катизма 14

Катизма 15

Катизма 16

Катизма 17  (слушай)

Катизма 18 (слушай)

Катизма 19 (слушай)

Катизма 20

+++

Преведен от църковно-славянски език от Петко Хинов

Катизма 18.

 Песен на възлизане, 119.

Кога скърбях, към Господа викнах и Той ме чу. Господи, избави душата ми от неправедна уста и от лукав език. Какво ще ти бъде дадено или какво ще придобиеш от лукав език? Изострени стрели от Силния – с въглени пустинни. Горко ми, че животът ми на пришълец продължава, живеех в кидарските шатри. Много дълго живя душата ми като пришълец, бях мирен с мразещите мира. Когато им говорех, те без причина воюваха против мен.

Песен на възлизане, 120.

Вдигнах очи към планините, отдето за мен помощ ще дойде. Моята помощ е от Господа, създал небето и земята. Не оставяй ногата ти да се поколебае - и не ще задреме твоят Пазител. Ето, няма да задреме, нито ще заспи Пазителят на Израиля. Господ ще те запази, Господ е Твоя закрила над дясната ти ръка. Денем слънце не ще те опари, нито нощем месечина. Господ ще те запази от всяко зло, ще опази душата ти Господ, Господ ще опази твоето влизане и твоето излизане, отсега и довека.

Песен на възлизане, 121.

Зарадвах се кога ми рекоха: да идем в дома Господен. Нозете ни стояха в твоите двори, Иерусалиме. Иерусалим, който се съзижда, е град, чиито здания са събрани ведно. Понеже там се възкачиха колената, колената Господни, по откровението за Израиля, да прославят името Господне. Понеже там поставиха престоли за съд, престоли в дома Давидов. Ала молете за онова, що носи мир на Иерусалим и за изобилие на ония, които те любят. И да пребъде мир в твоята сила и изобилие всред крепостните ти стени. Заради моите братя и моите ближни ти рекох, прочее: мир на тебе. Заради дома на Господа нашия Бог желая ти добро.

Песен на възлизане, 122.

Към Тебе, Живеещия на небесата, вдигнах очите си. Ето, както очите на раб са в ръцете на неговите господари, както очите на рабиня са в ръцете на нейната господарка, тъй и нашите очи са устремени към Господа нашия Бог, докато излее щедростта си върху нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, понеже се изпълнихме с премного унижение - душата ни се преизпълни. Нека укорът да падне върху живеещите в изобилие и унижението - върху гордите!

Песен на възлизане, 123.

Ако не беше Господ с нас - нека каже Израил, - ако не беше Господ с нас, когато човеците се надигнаха против нас, то живи щяха да ни погълнат, кога се разпалваше срещу нас яростта им, водите щяха да ни удавят. Премина душата ни през поройните води, наистина премина душата ни бурните води. Благословен е Господ, Който не ни предаде за плячка на зъбите им. Душата ни като птица се избави от мрежите на ловците - примката се скъса и ние бяхме спасени. Нашата помощ е в името на Господа, Който сътвори небето и земята.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Песен на възлизане, 124.

Които се на Господа надяват са като планина Сион - който живее в Иерусалим, навеки не ще се помръдне. Около него са планините, а около Своите люде е Господ от сега и довека. Защото няма да остави Господ жезъла на грешниците върху жребия на праведните, за да не протегнат праведниците ръце към беззаконието. Стори добро, Господи, на добрите и правите по сърце, а ония, които се отклоняват в криви пътища Господ ще отведе заедно с вършещите беззаконие; мир на Израил.

Песен на възлизане, 125.

Когато Господ възвръщаше Сионовите пленници, как бяхме утешени! Тогава устата ни се изпълниха с радост и езикът ни с веселие, тогава ще рекат сред народите: велики дела стори Господ за тях! Да, велики дела стори Господ за нас и ние се радвахме. Възвърни ни, Господи, от нашия плен, както влачиш реките на юг. Които сеят със сълзи, с радост ще жънат. Отвеждани, отиваха и плачеха, хвърляйки семената си, ала ще се завърнат пълни с радост, носейки своите снопи.

Песен на възлизане, 126.

Ако ли Господ не съзида дома, напразно са се трудили строителите; ако ли Господ не запази града, напразно бди стражата. Напразно е за вас да ставате в тъмни зори, да се вдигате след отдих вие, които ядете хляба на скръбта, докато Той дава сън на Своите възлюбени. Ето, синовете са наследство от Господа, награда от плода на утробата. Като стрели в ръцете на силния - такива са синовете на отхвърлените. Блажен е, който изпълни желанието си чрез тях - не ще се посрамят, когато говорят на враговете си при портите.

Песен на възлизане, 127.

Блажени са всички, които се боят от Господа, които ходят в Неговите пътища. Ти ще ядеш от плодовете на трудовете си, блажен си ти и добре ще ти бъде. Жена ти ще е като плодовита лоза край дома ти, синовете ти - като новонасадени маслини около трапезата ти. Ето тъй ще бъде благословен човекът, който се бои от Господа. Да те благослови Господ от Сион и да гледаш добруването на Иерусалим през всички дни на своя живот, да видиш и децата на децата ти. Мир на Израил.

Песен на възлизане, 128.

Много пъти се бориха против мен от младостта ми - да рече Израил: много пъти се бориха против мен от младостта ми, ала не можаха да ме надвият. На гърба ми работиха грешниците, увеличаваха беззаконието си. Господ е праведен, съсече вратовете на грешниците. Да се посрамят и върнат назад всички, които мразят Сион - да бъдат като трева на покрив, която е изсъхнала преди да я изтръгнат, която не е напълнила ръката на жътваря или пазвата на сбиращия снопи, нито минаващите пътьом им рекоха: благословението Господне да бъде върху вас, благословихме ви в името Господне.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Песен на възлизане, 129.

От дълбините викнах към Тебе, Господи: Господи, чуй моя глас. Да бъдат ушите Ти внимателни към гласа на молбата ми. Ако Ти обърнеш внимание на беззаконията, Господи, Господи, то кой би устоял? Понеже само у Тебе има очищение. Заради Твоето име твърдо се надявах на Тебе, Господи, надяваше се душата ми на словото Ти - уповаваше душата ми на Господа. От ранна утрин до среднощ, от ранна утрин нека Израил се уповава на Господа, понеже у Господа има милост и много начини за спасение и Той ще спаси Израил от всичките му беззакония.

Песен на възлизане, 130.

Господи, сърцето ми не се превъзнесе, нито очите ми високо се издигнаха, нито се занимавах с велики и непостижими за мен неща. Ако не мислех смирено, но превъзнасях душата си като дете отбито от майчини гърди, тъй да въздадеш на душата ми. Нека Израил се уповава на Господа отсега и довека.

Песен на възлизане, 131.

Спомни си, Господи, Давида и всичката му кротост - как се кле той на Господа и даде обещание пред Бога Иаковов: „Няма да вляза под покрива на дома си и не ще легна в постелята си, няма да дам сън на очите си и дрямка на веждите си и покой на клепките си, докле не намеря място за Господа, жилище за Бога Иаковов. Ето, слушахме за това в Ефрат, намерихме го всред горските поля. Нека влезем в Неговите жилища, да се поклоним на мястото, гдето стояха нозете Му: стани, Господи, в Твоя покой - Ти и ковчегът на Твоята светиня. Твоите свещеници ще се облекат в правда и Твоите светии ще се възрадват. Заради Давида Твоя раб не отвръщай лице от Твоя помазаник. Кле се Господ пред Давида в истината и няма да се отрече от нея: от плода на утробата Ти ще поставя потомък върху твоя престол, ако синовете ти опазят Моя закон и тези мои откровения, на които ще ги науча, то и синовете им навеки ще седят на твоя престол, понеже Господ избра Сион, благоволи да го направи Свое жилище. Този е моят покой за вечни векове, тук ще се заселя, понеже го избрах. Ще благословя и преблагословя храната му, сиромасите му с хляб ще наситя, свещениците му ще облека в спасение и светиите му с радост ще се зарадват. Там ще въздигна рог за Давид, приготвих светилник за Моя помазаник. Враговете му ще облека в срам, а върху него ще разцъфне Моята светиня.

Песен на възлизане, 132.

Има ли нещо по-хубаво или по-красиво от това братя да живеят заедно? То е като миро върху главата, което тече по брадата, по брадата на Аарон, стичащо се по полите на одеждата му, като роса Ермонска, падаща върху планина Сион, понеже там Господ заповяда благословение и живот навеки.

Песен на възлизане, 133.

Благославяйте сега Господа всички Господни раби, стоящи в храма Господен, в дворите на дома на нашия Бог. Нощем издигайте ръцете си към светилището и благославяйте Господа. Да те благослови от Сион Господ, Който сътвори небето и земята.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Упование наше, Господи, слава Тебе.

Св. Боже... Пресвета Троице... Отче наш... Тропари, гл. 2

Господи мой, Господи, преди да си ме осъдил, дай ми възможност да се обърна и да се поправя от многото ми грехове. Дай ми духовно умиление, за да Ти викам: Добросърдечни и Човеколюбиви Боже мой, спаси ме!

Слава: Аз, блудният, станах като неразумните животни и ги надминах. Дай ми, Христе, възможност да се обърна, за да получа от Тебе велика милост.

И сега... Не отвръщай, Владичице, лицето Си от мене, който Ти се моля. Но като добросърдечна Майка на преблагия Бог, побързай, преди още да съм загинал, да ми дадеш възможност да се обърна, та да се спася чрез Тебе, моя Владичице, и да Те възпявам, като мое спасение и непосрамна надежда. 

Господи, помилуй. (40)

Господи, в яростта Си не ме изобличавай и в гнева Си не ме наказвай! Владико, Господи Иисусе Христе, Сине на живия Бог, помилуй ме грешния и бедния, голия и ленивия, нерадивия, възразяващия, окаяния, неблагодарния, немилостивия, жестокия, пияницата, мене, който имам изгорена съвест, мен изобличения, нерешителния, виновния, недостойния за Твоето човеколюбие, а достоен за всяко мъчение, за геена и мъка. И да не би, поради големия брой мои съгрешения, да ме подложиш, Избавителю, на множество мъки, но ме помилуй, понеже съм немощен по душа и плът, по разум и мисъл. И по начин, който Ти знаеш, спаси ме, недостойния Твой раб, по молитвите на Пречистата Владичица наша Богородица и на всички светии, които от векове са Ти благоугодили, защото си благословен во веки веков. Амин.

Катизма 19.

 Алилуя, 134.

Хвалете името Господне, хвалете, раби, Господа! Вие, които стоите в храма Господен, в дворите на дома на нашия Бог. Хвалете Господа, понеже благ е Господ, възпявайте името Му, понеже е добро. Понеже Господ Си избра Иакова, избра за Свое наследие Израил. Понеже аз познах, че Господ е велик и нашият Господ е над всички богове. Всичко, що поиска Господ, Той извърши на небето и на земята, в морята и във всички бездни. Той издига облаците от край-земя, мълниите Той превръща в дъжд, ветровете извежда от скривалищата им, Той порази египетските първородни - от човек до животно, прати знамения и чудеса сред теб, Египте, на фараона и на всички негови раби. Той порази много народи и изби могъщи царе - Сихон, цар аморейски и Ог, цар васански и всички царства ханаански. И даде земята им за наследие, за наследие на Своя народ - на Израил. Господи, Твоето име е вечно и споменът за Тебе е от рода в род. Понеже Господ ще съди Своя народ и ще бъде умолен за Своите раби. Идолите на езичниците са сребро и злато - уста имат, но не говорят, очи имат, но не виждат. Уши имат, но не чуват, нито в устните им има дихание. Тям подобни да бъдат ония, които ги правят и всички надяващи се на тях. Доме Израилев, благославяйте Господа, доме Ааронов, благославяйте Господа, доме Левиев, благославяйте Господа! Вие, които се боите от Господа, благославяйте Господа. Благословен е от Сион Господ, Който живее в Иерусалим.

Алилуя, 135.

Благодарете на Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му. Благодарете на Бога на боговете, защото е вечна милостта Му. Благодарете на Господа на господарите, защото е вечна милостта Му. На Него едничкия, Който извърши велики чудеса, защото е вечна милостта Му. На Него, Който премъдро сътвори небесата, защото е вечна милостта Му. На Него, Който утвърди земята върху водите, защото е вечна милостта Му. На Него едничкия, Който сътвори великите светила, защото е вечна милостта Му. Слънцето да владее над деня, защото е вечна милостта Му. Месечината и звездите - да владеят над нощта, защото е вечна милостта Му. На Него, Който порази Египет с първородните му, защото е вечна милостта Му, и Който изведе Израил изсред тях, защото е вечна милостта Му, с крепка ръка и с въздигната десница, защото е вечна милостта Му. На Него, Който раздели на две Червеното море, защото е вечна милостта Му. Който преведе Израил посред него, защото е вечна милостта Му. И Който хвърли фараона и войската му в Червеното море, защото е вечна милостта Му, на Него, Който преведе Своя народ в пустинята, защото е вечна милостта Му. Който порази велики царе, защото е вечна милостта Му. И Който уби силни царе, защото е вечна милостта Му. Сихон, цар аморейски, защото е вечна милостта Му. И Ог, цар васански, защото е вечна милостта Му. И Който даде техните земи за наследие, защото е вечна милостта Му. За наследие на Израил, Своя раб, защото е вечна милостта Му. Понеже в нашата смиреност Господ си спомни за нас, защото е вечна милостта Му. И ни избави от нашите врагове, защото е вечна милостта Му. На Него, Който дава храна на всяка плът, защото е вечна милостта Му. Благодарете на небесния Бог, защото е вечна милостта Му!

На Давид, от Иеремия, 136.

Край реките вавилонски - там седяхме и плакахме, когато си спомняхме за Сион. На върбите сред Вавилон окачихме нашите свирила. Понеже там ни питаха за думите на песните ни нашите поробители, там ни думаха ония, които ни отвеждаха: „запейте ни от песните Сионски!” Как да запеем песен Господня в чужда земя? О, ако те забравя, Иерусалиме, нека бъде забравена десницата ми! Прилепни, език мой, към небцето ми, ако не помня тебе, ако не поставя Йерусалим за най-първо мое веселие. Спомни си, Господи, синовете едомски в деня на Йерусалим, които думаха: рушете, рушете го до основи. О, окаяна дъще вавилонска, блажен е оня, който ти въздаде така, както ти ни въздаде. Блажен е оня, който вземе и разбие о камък твоите младенци.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Псалом Давидов, на Агей и Захария, 137.

Ще Ти благодаря, Господи, от все сърце и пред ангелите ще Те възпявам, понеже Ти чу всички думи на устата ми. Ще се покланям към Твоя свят храм и ще възнасям похвала на името Ти за Твоята милост и за Твоята истина, понеже Ти направи името Си по-велико от всичко. В деня, кога Те призова, по-скоро ме чуй, с Твоята сила укрепи душата ми. Нека Те възпяват с благодарност, Господи, всички земни царе, понеже те чуха всички думи на устата Ти, и да възпяват в пътищата Господни, че е велика славата на Господа, че е висок Господ и гледа с милост на смирените и високомерните отдалече познава. Ако тръгна посред скръбта, Ти ще ми вдъхнеш живот, срещу гнева на враговете ми Ти простря ръката Си и Твоята десница ме спаси. Господ ще въздаде за мен, Господи, Твоята милост е вечна, не презирай делата на Твоите ръце!

В края, на Давид, псалом Захариев в странство, 138.

Господи, Ти ме изпита и ме позна, Ти знаеш, кога сядам и кога ставам. Ти узна моите мисли отдалече, моята пътека и моето жребие Ти изследва и предвиди всички мои пътища, защото няма лукавство в езика ми, ето, Господи, Ти знаеш всички неща, от последните до най-древните: Ти си ме създал и си сложил върху мен ръката Си. Предивно е за мене Твоето познание - то е велико и не мога го постигна. Къде да отида от Твоя Дух и от лицето Ти къде да избягам? Ако възляза на небето, Ти си там; ако се спусна в ада - и там си Ти; ако разперя крилете си в утрото и се вселя в най-далечно море - и там ръката Ти ще ме напътства и десницата Ти ще ме придържа. Затова казах: „Мигар ще ме покрие тъмнината?“ Но и нощта е светлина в насладата от Тебе, защото с Тебе тъмнината не е тъмнина и нощта е светла като ден, защото каквато е тъмнината й, такава е и светлината й. Понеже Ти създаде моите вътрешности, Ти ме възприе от майчината ми утроба. Ще Те възхвалявам, понеже Ти се показа страшен и дивен - чудни са делата Ти и душата ми знае това твърде добре. От Теб не се скри моята кост, която Ти си тайно сътворил, и моето създаване в най-дълбоките земни недра. И неизвършеното от мене видяха Твоите очи и в Твоята книга всички люде ще бъдат записани: всеки ден ще бъдат създавани, ала никой от тях не ще остане незаписан. А за мен бяха твърде скъпи Твоите приятели, Боже, тяхното владичество стана твърде крепко. Ще ги изброя, ще станат по-многобройни и от морския пясък: станах - и още съм с Тебе. О, ако Ти би изтребил грешниците, Боже! Махнете се от мене, кръвожадници, понеже в мислите си сте дръзки; напразно ще получат те градовете Ти. Не намразих ли, Господи, ония, които Те мразят, и не чезнех ли от скръб заради враговете Ти? С пълна омраза ги намразих - те бяха и мои врагове. Изпитай ме, Боже, и узнай сърцето ми, провери ме и разбери пътищата ми, и виж, дали у мене има път на беззаконие - и ме водѝ към вечен път.

В края, псалом Давидов, 139.

Спаси ме, Господи, от зъл човек, от мъж неправеден ме избави - те мислеха неправда в сърцето си и цял ден приготвяха война, наостриха езика си като змийски език, под устните им - отрова на аспида. Запази ме, Господи, от ръката на грешника, от неправедни човеци ме спаси - те замисляха да спънат стъпките ми. Скриха гордите за мене примка и мрежа от въжета простряха за нозете ми, край пътеката ми туриха съблазни. Рекох на Господа: Ти си мой Бог, чуй, Господи, гласа на моето моление. Господи, Господи, Сило на моето спасение, Ти простря крило над главата ми в ден на битка. Не ме предавай, Господи, на грешника, по моето желание - замисляха против мене, не ме оставяй, за да не се превъзнесат. Върху главата на окръжаващите ме нека да падне злото на техните уста. Ще паднат върху им огнени въглени, ще ги събориш със страдания и не ще устоят. Човек приказлив не ще се закрепи на земята, злини ще уловят човек неправеден за гибел. Познах, че Господ ще отсъди правда на сиромаси и ще въздаде за бедните. Затуй праведниците ще възнасят благодарност на името Ти и правите ще се веселят от лицето Ти.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Псалом Давидов, 140.

Господи, към Тебе викнах, чуй ме, послушай гласа на молението ми, когато викам към Тебе. Нека възлезе молитвата ми като тамянен дим пред Тебе, въздигането на ръцете ми - като вечерна жертва. Положи, Господи, стража на устата ми и преградни двери пред устните ми. Не оставяй сърцето ми да се отклони към лукави думи за извиняване на грехове заедно с людете, които вършат беззаконие, и няма да се съюзя с избраниците им. Ще ме настави праведникът с милост и ще ме изобличи, но нека елеят на грешния да не помазва моята глава, понеже дори и молитвата ми ще е против онова, към което те благоволят. Съдниците им бяха погълнати при скалата; ще бъдат чути думите ми, понеже са сладостни. Като буца пръст, кога се разтроши върху земята, тъй и костите им се пръснаха при адовата паст. Ала очите ми са устремени към Тебе, Господи, Господи, на Тебе се надявах, недей отнема душата ми. Запази ме от примката, която ми скроиха и от съблазънта на вършещите беззаконие. Ще паднат в своята си мрежа грешниците - аз пък съм сам, докле премина.

За вразумление на Давид, когато бе в пещерата и се молеше, 141.

С гласа си викнах към Господа, с моя глас на Господа се помолих. Ще излея пред Него моето моление, ще Му разкажа за моята печал. Кога духът ми изнемогваше в мен, тогава Ти позна стъпките ми - на пътя, по който ходех, скриха ми примка. Аз гледах на дясно и видях, и никой не ме познаваше. За мене не остана бягство и никой не се грижи за душата ми. Викнах към Тебе, Господи, и рекох: Ти си моето упование, Ти си моят дял в земята на живите. Чуй молението ми, понеже съм стъпкан докрай. Избави ме от гонителите ми, понеже са по-силни от мене. Изведи от тъмницата душата ми, за да възхвалям Твоето име! Очакват ме праведниците, докле ми дадеш въздаяние.

Псалом Давидов, когато го преследваше Авесалом, неговият син, 142.

Господи, чуй молитвата ми, послушай молбата ми по Твоята истина, чуй ме по Твоята правда, и не влизай в съд с Твоя раб, понеже пред Тебе няма да се оправдае никой от живите, понеже врагът погна душата ми, стъпка живота ми в земята, хвърли ме в тъмнина като отколешните мъртъвци. И отпадна в мен духът ми, сърцето ми в мен се смути. Спомних си древните дни, размишлявах над всички Твои дела, над стореното от ръцете Ти размислях. Въздигнах към Тебе ръцете си, душата ми пред Тебе е като безводна земя. Скоро ме чуй, Господи, духът ми изнемогна, не отвръщай лицето Си от мене, за да не заприличам на спускащите се в ров. Нека в ранни зори чуя за Твоята милост, понеже на Тебе се надявах, кажи ми, Господи, пътя, по който да тръгна, понеже към Теб възнесох душата си. Спаси ме от моите врагове, Господи, към Тебе прибягнах. Научи ме да върша Твоята воля, понеже Ти си мой Бог. Твоят благ Дух ще ме води към праведна земя. Заради Твоето име, Господи, Ти ще ми вдъхнеш живот, чрез Твоята правда ще изтръгнеш от скръбта душата ми и по Твоята милост ще изтребиш враговете ми и ще погубиш всички, които тъпчат душата ми, понеже аз съм Твой раб. Чуй ме, Господи, по Твоята правда, и не влизай в съд с Твоя раб! Чуй ме, Господи, по Твоята правда, и не влизай в съд с Твоя раб! Твоят благ Дух ще ме води към праведна земя.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Упование наше, Господи, слава Тебе.

Св. Боже... Пресвета Троице... Отче наш... Тропари, гл. 1

Благодаря Ти и Те прославям, Боже мой, защото на всички грешници си дал покаяние! Спасителю, кога дойдеш да съдиш цял свят, не посрамвай мене ­ извършилия срамни дела.

Слава... Безмерно Ти съгреших, Боже мой, и безмерно мъчение очаквам, но бъди милостив към мене и ме спаси!

И сега... Към Твоята велика милост прибягвам сега, Богородице. Разкъсай веригите на моите съгрешения!

Господи, помилуй. (40)

Владико Христе Боже! С Твоите страдания Ти изцери страстите ми и с Твоите язви излекува моите рани. Дай на мене, който съм Ти много съгрешил, сълзи на умиление! Облагоухай плътта ми с благовонието на Твоето животворящо тяло и услади душата ми с Твоята пречиста кръв и премахни с това горчивината, с която противникът ме напои. Издигни към Тебе ума ми, който тегне надолу и ме изведи от бездната на погибелта, понеже у мене няма покаяние, нито умиление, няма утешителни сълзи, които издигат чедата към тяхното наследство. Помрачих ума си в житейски страсти; не мога да погледна към Тебе поради налегналата ме болест; не мога да стопля сърцето си със сълзи, пролети от любов към Тебе. Но, Владико Господи, Иисусе Христе, съкровище на благата, дарувай ми пълно покаяние и сърце, което усърдно да копнее по Тебе. Дай ми Твоята благодат и обнови в мене чертите на Твоя образ. Аз Те оставих, но Ти не ме оставяй! Излез и ме потърси; причисли ме към овците на Твоето избрано стадо. Отхрани ме заедно с тях от злака на Твоите божествени тайнства­ по молитвите на Твоята пречиста Майка и на всички Твои светии. Амин.

Катизма 20.

 Псалом Давидов, към Голиат, 143.

Благословен е Господ, моят Бог, Който учи ръцете ми на борба и пръстите ми на битка - Той е за мене милост и мое прибежище, мой Застъпник и мой Избавител, мой Закрилник и на Него се надявах, Той покорява под мен моя народ. Господи, какво е човекът, че си му открил Себе Си? Или човешкият син, че го зачиташ? Човекът прилича на суетата, дните му отминават като сянка. Господи, наклони небесата и слез, докосни планините и те ще задимят, блесни с мълния и ще ги разпилееш, хвърли стрелите Си и ще ги смутиш. Спусни ръката Си от висините, спаси ме и ме избави от многото води, от ръцете на чуждите синове, чиито уста говореха суета и чиято десница е десница на неправдата. Боже, нова песен ще Ти пея, с десетострунен псалтир на Тебе ще пея, Който даваш спасение на царете, Който избавяш Своя раб Давида от зъл меч. Избави ме, спаси ме от ръцете на чуждите синове, чиито уста говореха суета и чиято десница е десница на неправдата, чиито синове са като новонасадени растения, здраво вкоренени в младостта си, дъщерите им са нагиздени и твърде украсени по подобие на храм. Житниците им са пълни, та пресипват от една в друга; овцете им раждат много и се множат край портите им; воловете им са охранени. Не се рушат оградите им, нито ги проломяват, няма плач из улиците им - Блазе им! казват за людете, които имат всичко туй; ала блажени са ония люде, на които Господ е Бог.

Хвалебна песен от Давида, 144.

Ще те превъзнасям, Боже мой, Царю мой, и ще благославям името Ти во веки и във вечни векове, всеки ден ще Те благославям и ще възхвалявам името Ти во веки и във вечни векове. Велик е Господ и достоен за възхвала и безкрайно е Неговото величие. Род и род ще възхваляват делата Ти и ще разгласят за Твоето могъщество, за великолепието на славата на Твоята святост ще заговорят и за Твоите чудеса ще разправят, и за чудните и страшни Твои дела ще кажат и Твоето величие ще разкажат, спомена за многото Твои добрини ще прогласят и в Твоята правда ще се зарадват. Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив, благ е Господ към всички и щедрите Му милости са върху всички Негови дела. Нека Те възхваляват, Господи, всички Твои дела и нека Твоите светии да Те благославят, за славата на Твоето царство те ще говорят и силата Ти ще разгласят, за да разкажат на човешките синове за Твоята сила и за славното великолепие на Твоето царство. Твоето царство е царство за всички векове и Твоето владичество е във всеки род и поколение - верен е Господ във всички Свои слова и свят е във всички Свои дела. Господ подкрепва всички падащи и въздига всички съборени. Очите на всички към Тебе гледат с надежда и Ти им даваш храна в благоприятно време, отваряш Ти ръката Си и всичко живо изпълваш с Твоето благоволение. Праведен е Господ във всички Свои пътища и свят е във всички Свои дела. Близо е Господ до всички, които Го призовават - до всички, които Го призовават в истина. Той ще изпълни желанието на ония, които Му се боят, ще чуе молитвата им и ще ги спаси. Господ пази всички, които Го обичат, и ще погуби всички грешници. Похвала за Господа ще изрекат устата ми - и нека всяка плът да благославя Неговото свято име навеки и във вечни векове.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Алилуя, на Агей и Захария, 145.

Хвали, душо моя, Господа; ще възхвалям Господа в моя живот, ще пея на моя Бог, докле съществувам. Не се надявайте на князе, на човешки синове - няма в тях спасение. Ще излезе духът му и той ще се върне в своята земя, в този ден ще погинат всичките му замисли. Блажен е онзи, на когото помощник е Бог Иаковов и чието упование е на Господа своя Бог, Който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях, Който пази истината навеки, Който въздава правосъдие на оскърбяваните, Който дава храна на гладуващите. Господ развързва окованите, Господ учи слепците на мъдрост, Господ въздига съборените, Господ обича праведниците, Господ пази странниците, Той приема сирак и вдовица и ще погуби пътя на грешниците. Ще се възцари Господ навеки - твоят Бог, Сионе, е от рода в род.

Алилуя, 146.

Хвалете Господа, понеже добро е псалмопението, нека хвалението се услади на нашия Бог. Господ съзижда Иерусалим, Той ще събере ведно разпилените чеда Израилеви; Той изцелява съкрушените по сърце и превързва техните рани; Той знае броя на всички звезди и на всяка от тях дава име. Велик е нашият Господ и велико е могъществото Му, и Неговият разум е безкраен. Господ приема кротките, а грешниците Той смирява доземи. Почнете песента си към Бога с благодарение, пейте на нашия Бог с гусли: Той облича небето с облаци, приготвя за земята дъжд, Той кара трева да расте по планините и зелени растения за полза на човека. Той дава храна на животните и на малките врани, които Го призовават. Не се радва Той на силата на коня, не благоволи към здравите нозе на мъжете, но Господ благоволи към ония, които Му се боят и към уповаващите се на Неговата милост.

Алилуя, на Агей и Захария, 147.

Похвали, Иерусалиме, Господа, възхвалявай твоя Бог, Сионе, защото Той укрепи рамената на портите ти, Той благослови синовете ти в тебе, Той дава мир всред пределите ти и те насища с най-едра пшеница; Той праща словото Си на земята, словото Му лети много бързо; Той дава Своя сняг като вълна, мъглата посипва като пепел; Той мята лед като късчета хляб - кой може устоя пред мраза, пращан от Него? Ще прати Той словото Си и ще ги разтопи; ще повее Неговият вятър и ще потекат водите. Той възвестява словото Си на Иаков, Своите наредби и съдби - на Израил. Не постъпи тъй с всеки народ, нито им яви Своите съдби.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Алилуя, на Агей и Захария, 148.

Хвалете Господа от небесата, хвалете Го във висините! Хвалете Го, всички Негови ангели, хвалете Го, всички Негови войнства! Хвалете Го, слънце и ти, месечино, хвалете Го, всички звезди и ти, светлино! Хвалете Го, небеса над небесата и вода, що е по-високо от небесата! Нека възхваляват името Господне, защото Той рече - и тъй стана; Той заповяда - и те бяха създадени. Той ги постави за вечни векове, повеля даде и тя не ще премине. Хвалете Господа от земята, морски същества и всички бездни, огън, градушка, сняг, лед, и ти, бурен ветре, които изпълнявате словото Му, планини и всички хълмове, плодородни дървета и всички кедри, зверове и всички животни, влечуги и птици крилати, земни царе и всички люде, князе и всички земни съдии, момци и девойки, старци и деца, да възхвалят Господното име, понеже единствено Неговото име се превъзнесе, Него славословят на земята и на небето, и Той ще въздигне рога на Своя народ. Песен подобава на всички Негови светии, на всички синове на Израил, на всички люде, които се приближават към Него.

Алилуя, 149.

Възпейте на Господа нова песен, възхвала за Него в събранието на светиите. Да се развесели Израил за своя Създател и синовете на Сион да се зарадват за своя Цар, да възхвалят името Му с хор, с тимпан и псалтир да Му пеят, понеже Господ благоволи към Своя народ и ще въздигне кротките със спасение. Ще се възхвалят светиите в слава и ще се възрадват върху леглата си, със славословия към Бога са пълни устата им и двуостри мечове има в ръцете им, за да извършат отмъщение над езичниците и наказание на народите, за да оковат царете им с вериги и прославените сред тях с железни ръчни окови, за да извършат сред тях писания съд: такава ще е славата на всички Негови светии.

Алилуя, 150.

Хвалете Бога в светиите Му, хвалете Го в твърдинята на силата Му, хвалете Го в Неговите могъщи дела, хвалете Го за огромното Му величие. Хвалете Го с глас на тръба, хвалете Го с псалтир и гусли; хвалете Го с тимпан и хор, хвалете Го със струни и с органи, хвалете Го със сладкогласни кимвали, хвалете Го с кимвали възклицаващи, нека всичко, що диша, да хвали Господа.

Този псалом е писан отделно от Давида, той не е включен в числото на 150-те псалми.

За единоборството с Голиат.

Най-малък бях сред братята ми и най-млад в дома на баща ми, пасях бащините ми овце. Ръцете ми направиха орган и пръстите ми настроиха псалтир. И кой ще възвести на моя Господ? Сам Господ - Сам Той ще чуе. Сам Той изпрати Своя ангел и ме взе от бащините ми овци и ме помаза с елея на Своето помазание. Братята ми бяха прекрасни и снажни, ала не в тях благоволи Господ. Излязох напред срещу другородеца и той ме прокле със своите идоли. Аз пък изтръгнах меча му, обезглавих го и снех позора от синовете Израилеви.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Упование наше, Господи, слава Тебе.

Св. Боже... Пресвета Троице... Отче наш... Тропари, гл. 8

Христе мой, Ти си съкровищница на всички добрини! Изпълни с радост и веселие душата ми и ме спаси като едничък Многомилостив!

Слава... Христе Спасителю мой, макар да съгреших пред Тебе, друг Бог освен Теб нямам. Дерзая към Твоето добросърдечие и Те моля: Добросърдечни Отче, Сине Единородни и Свети Душе, когато се обърна към Тебе, приеми ме като блудния син и ме спаси!

И сега... Друго прибежище и топла защита не познавам освен Тебе, Владичице, понеже Ти имаш дръзновение към Родения от Тебе. Помогни ми и спаси мене ­Твоя раб!

Господи, помилуй. (40)

Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй ме, грешния, и прости на Твоя недостоен раб всичко, което Ти съгреших през времето на целия мой живот и дори до днес. И ако нещо Ти съгреших като човек волно и неволно, с дело и слово, с ум и мисъл, всичко, що извърших от заслепение и невнимание, поради голяма леност и небрежност; ако ли в Твое име се клех, или дадох лъжлива клетва, или похулих името Ти в мисълта си, или някого укорих или наклеветих, или наскърбих; или в нещо някого разгневих, или от някого нещо откраднах, или блудствах, или излъгах; или тайно ядох, или някой беден дойде при мене и го пренебрегнах, или брата си наскърбих или премного огорчих; или през време на молитва и псалмопение моят лукав ум броди по лукави неща, или изпитах в нещо наслада повече, отколкото е позволено, или безумно се смях, или говорих кощунни неща, или тщеславие проявих, или се възгордях, или суетна красота видях и се прелъстих от нея; или се шегувах с недостойни за мене неща; ако по време на молитва проявих в нещо нерадение, или говорих празнословия или нещо друго лукаво извърших, защото всички тия неща и още по-лоши извърших, за които не си спомням,­ помилуй ме, Господи, и ми прости всичко, та да мога спокойно да заспя и да отпочина, и да Те възпявам, благославям и славословя с безначалния Твой Отец и с Пресветия и благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. 

⧾⧾⧾

Край на псалтира и слава на нашия Бог!

Катизма 17.

 Алилуя, 118.

Блажени са непорочните в пътя, които ходят в закона Господен. Блажени са, които изучават Неговите свидетелства - от все сърце ще Го потърсят те, понеже ония, които вършат беззакония, не ходиха в Неговите пътища. Ти си заповядал усърдно да пазим Твоите заповеди - о, да се изправеха моите пътища, за да опазя Твоите наредби, тогава не ще се посрамя, когато имам пред очи всички Твои заповеди. Ще Те хваля в правота на сърцето, когато се науча на съдбите на Твоята правда. Твоите наредби ще опазя - не ме оставяй съвсем. Как ще изправи младият своя път? Като пази Твоите слова. От все сърце Те подирих - не ме отхвърляй от Твоите заповеди. В моето сърце скътах Твоите слова, за да не съгреша пред Тебе. Благословен си, Господи, научи ме на Твоите наредби. С устните си възвестих всички съдби на Твоите уста. На пътя на Твоите свидетелства се насладих като на всяко богатство. Над Твоите заповеди ще размишлявам и ще разбера Твоите пътища. С праведните Ти наредби ще се поучавам и не ще забравя Твоите слова. Въздай на Твоя раб, дай ми живот и ще опазя Твоите слова. Отвори очите ми и ще разбера чудесата, скрити в Твоя закон. Пришълец съм аз на земята, не крий от мене Твоите заповеди. Душата ми обикна да жадува за Твоите съдби по всяко време. Ти си укорил гордите, проклети са отклоняващите се от Твоите заповеди. Отнеми от мене хула и унижение, понеже Твоите свидетелства аз търсех, понеже седнаха князе и мене клеветяха, а Твоят раб размисляше върху праведните Ти наредби; понеже Твоите свидетелства са мое поучение и Твоите наредби са мои съветници. Прилепна доземи душата ми - дай ми живот по Твоето слово. Разгласих пътищата си и Ти ме чу - научи ме на Твоите наредби. Пътя на Твоите наредби вложи в разума ми и ще размислям над Твоите чудеса. Задряма душата ми от униние - утвърди ме в Твоите слова. Отдалечи от мене пътя на неправдата и чрез Твоя закон ме помилвай. Избрах пътя на истината и Твоите съдби не забравих. Привързах се към Твоите свидетелства, Господи, не ме посрамяй. По пътя на заповедите Ти тичах, когато Ти разшири сърцето ми. Постави ми за закон, Господи, пътя на Твоите наредби и аз винаги ще го търся. Вразуми ме и аз ще изследвам Твоя закон и ще го пазя от цялото си сърце. Напъти ме по пътеката на Твоите заповеди, понеже нея аз пожелах. Склони сърцето ми към Твоите свидетелства, а не към алчност. Отвърни очите ми, та да не виждат суета - в Твоя път ми дай живот. Постави Твоето слово у Твоя раб за страх пред Теб. Снеми от мене укора, от който се боя, понеже Твоите съдби са благи. Ето, зажадувах за Твоите заповеди, в Твоята правда дай ми живот. И нека дойде върху мен Твоята милост, Господи, Твоето спасение по думата Ти. И ще отвърна на хулещите ме със слово: понеже на Твоите слова се уповавах. И не отнемай от устните ми думите на истината докрай, понеже на Твоите съдби се уповавах, и ще опазя Твоя закон винаги, навеки и за вечни векове. И ходих в широта, понеже Твоите заповеди подирих, и говорех пред царе за Твоите свидетелства и не се срамувах, и размислях над Твоите заповеди, които дълбоко обикнах, и въздигах ръцете си към Твоите заповеди, които обикнах, и над Твоите наредби аз размишлявах. Спомни си думите Си към Твоя раб, на които ми даде да се уповавам - това ме утеши в моето страдание, понеже Твоето слово ми даде живот. Горделивците вършеха безброй беззакония, ала от закона Ти аз не се отклоних. Спомних си съдбите Ти отвеки, Господи, и се утеших. Унилост ме обзе поради грешниците, които изоставят Твоя закон. В песни изливах Твоите наредби в моето странство. Нощем си спомнях Твоето име, Господи, и опазих Твоя закон. Това ми бе, понеже търсих Твоите наредби. Ти си моят дял, Господи - казах, че ще спазвам Твоите заповеди! Пред лицето Ти се помолих от цялото си сърце: помилвай ме по Твоето слово. Мислех върху Твоите пътища и обръщах стъпките си към Твоите свидетелства. Приготвих се и не се смутих, та да опазя Твоите заповеди. Въжетата на грешниците ме обвиха, но аз не забравих Твоя закон. В полунощ ставах, за да Ти благодаря заради съдбите на Твоята правда. Съобщник съм на всички, които се боят от Тебе и пазят Твоите заповеди. Твоите милости, Господи, изпълват земята - научи ме на Твоите наредби. Ти стори добро на Твоя раб, Господи, по Твоето слово - научи ме на доброта, благонравие и знание, понеже повярвах на Твоите заповеди. Преди да бъда смирен, аз съгрешавах, затова пазя Твоето слово. Благ си Ти, Господи, и с Твоята благост научи ме на Твоите наредби. Умножи се срещу мен неправдата на гордите, ала аз с цялото си сърце изучавам Твоите заповеди. Втвърди се като съсирено мляко сърцето им, а пък аз се вглъбявах в Твоя закон. Добре ми е, че си ме смирил, та да се науча на Твоите наредби. Добър е за мен законът на Твоите уста по-добър от хиляди слитъци злато и сребро.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Твоите ръце ме сътвориха и ме създадоха - вразуми ме и ще се науча на Твоите заповеди. Ония, които се боят от Тебе, ще ме видят и ще се развеселят, понеже се уповавах на Твоите слова. Разбрах, Господи, че твоите съдби са правда и че Ти справедливо си ме смирил. Но нека милостта Ти да ми бъде за утешение, според думата Ти към Твоя раб! Нека се излеят върху мене Твоите щедрости и жив ще бъда, защото над Твоя закон аз размишлявам. Нека се посрамят гордите, понеже неправедно постъпваха с мен беззаконно - аз пък ще се вглъбявам в Твоите заповеди. Да ме обърнат ония, които се боят от Тебе и познават Твоите откровения. Да бъде непорочно сърцето ми в Твоите наредби, за да не се посрамя. Чезне душата ми за Твоето спасение, на Твоите слова се уповавах. Очите ми се стопиха в очакване на словото Ти, думайки: кога ще ме утешиш? Понеже станах като мях на мраз - Твоите наредби не забравих. Колко са дните на Твоя раб? Кога ще извършиш съд над ония, които ме преследват? Разправяха ми рушителите на закона своите мисли, но не приличат те на Твоя закон, Господи; всички Твои заповеди са истина. Неправедно ме гонят, помогни ми! Без малко не ме погубиха на земята, ала аз не оставих Твоите заповеди. Дай ми живот по милостта Си и ще опазя свидетелствата на устата Ти. Навеки словото Ти, Господи, пребъдва на небето. От рода в род е Твоята истина; Ти си основал земята и тя пребъдва. Денят настава по Твоята наредба, защото всичко на Тебе служи, ако не беше Твоят закон утеха за мене, погинал бих в моето унижение. Во веки не ще забравя Твоите наредби, понеже в тях Ти ми даде живот.

Среда

Твой съм аз - спаси ме, понеже търсих Твоите наредби! Грешниците ме причакваха, та да ме погубят, но аз разбрах Твоите откровения. На всяко съвършенство аз видях предел, ала Твоята заповед е безмерно широка. Как възлюбих Твоя закон, Господи - всеки ден размислям над него. Ти си ми дал повече мъдрост от враговете ми чрез Твоята заповед, понеже тя е моя навеки. Разбирам по-добре от всички, които ме учат, понеже Твоите откровения са мое поучение. Разбирам по-добре от старците, понеже търсих Твоите заповеди. От всички пътища на злото удържах нозете си, за да опазя Твоите слова; от Твоите съдби не се отклоних, защото Ти си ги поставил закон за мене. Как сладки са за гърлото ми Твоите слова - по-сладки от мед са в устните ми. От Твоите заповеди получих разум, затова намразих всички неправедни пътища. Светилник за нозете ми е Твоят закон и светлина над пътеките ми. Клех се и твърдо реших да опазя съдбите на Твоята правда. Докрай се смирих - Господи, оживи ме по Твоето слово. Благоволи към волните приношения на устните ми, Господи, и научи ме на Твоите съдби. Душата ми е всякога в Твоите ръце и Твоя закон аз не забравих. Поставиха ми грешниците примка, ала от Твоите заповеди аз не се отклоних. Наследих Твоите откровения вовеки, понеже те са радостта на моето сърце. Склоних сърцето си да изпълнявам Твоите наредби вовеки за въздаяние. Престъпващите закона Ти намразих, а Твоя закон аз обикнах. Помощник мой и застъпник мой си Ти на Твоите слова аз се уповавах. Махнете се от мен, лукавци, и аз ще изучавам заповедите на моя Бог. Подкрепи ме по Твоето слово и ще бъда жив, и не ме оставяй посрамен в надеждата ми. Помогни ми и ще намеря спасение и ще размислям всякога над Твоите наредби. Ти си презрял всички отстъпници от Твоите наредби, понеже тяхното мислене е неправедно. За престъпници считах всички грешници на земята, затова обикнах Твоите откровения. Прикови към Твоя страх плътта ми, защото се боя от Твоите съдби. Извърших съд и правда - не ме предавай на моите гонители! Приеми Твоя раб с добро, та да не ме клеветят гордите. Чезнеха очите ми за Твоето спасение и за словото на Твоята правда - постъпи с Твоя раб по Твоята милост и на Твоите наредби ме научи. Твой раб съм аз - вразуми ме и ще узная Твоите откровения. Време е Господ да действа - Твоя закон разориха. Затова обикнах Твоите заповеди повече от злато и топаз; затова се насочвах към всички Твои заповеди, намразих всички неправедни пътища. Дивни са Твоите откровения - затова душата ми ги изучаваше. Явяването на Твоите слова просвещава и вразумява младенци. Отворих устата си и привлякох дух, защото за Твоите заповеди жадувах.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Погледни на мене милостиво и ме помилвай според съда на любещите Твоето име. Изправи стъпките ми по Твоето слово и нека не ме обладава никакво беззаконие. Избави ме от човешката клевета и ще опазя Твоите заповеди. Озари с лицето Си Твоя раб и ме научи на Твоите наредби. От очите ми избликнаха водни извори, понеже не опазих Твоя закон. Праведен си Ти, Господи, и прави са Твоите присъди - Ти си дал като твърда заповед правдата на Твоите откровения и Твоята истина. Ревността по Тебе ме разтапя, понеже враговете Ти забравиха Твоите слова. Пречисто е Твоето слово, затова го и обикна Твоят раб. Най-малък съм аз и презрян, ала не забравих Твоите наредби. Твоята правда е правда вовеки и Твоят закон е истина. Скърби и нужди ме обзеха - с Твоите заповеди се поучавам. Правда вовеки са Твоите откровения вразуми ме и ще бъда жив. Викнах от все сърце: чуй ме, Господи, ще търся Твоите наредби. Викнах Ти: спаси ме и ще опазя Твоите откровения. Изпреварих зората и викнах, на Твоите слова се уповавах. Побързаха очите ми към утрото, за да се поучават с Твоите слова. Чуй моя глас, Господи, по Твоята милост - по Твоята съдба дай ми живот. Приближиха се ония, които беззаконно ме преследват, ала от Твоя закон те се отдалечиха. Близко си Ти, Господи, и всички Твои пътища са истина. Отначало познах от Твоите откровения, че Ти навеки си ги основал. Виж моето унижение и ме избави, защото Твоя закон аз не забравих. Съди моето дело и ме избави, заради Твоето слово дай ми живот. Далече е спасението от грешниците, понеже не потърсиха Твоите наредби. Много са Твоите щедрости, Господи, дай ми живот по Твоята съдба. Много са гонителите и притеснителите ми, но от Твоите откровения аз не се отклоних. Виждах постъпващите неразумно и се топях, понеже не пазеха Твоите слова. Виж как обикнах Твоите заповеди - Господи, по милостта Си дай ми живот. Начало на Твоите слова е истината и вечни са всички съдби на Твоята правда. Князете ме гонеха без вина, но сърцето ми се боеше от Твоите слова. Ще се радвам на Твоите слова като човек, който придобива огромна печалба. Неправдата аз намразих и с погнуса отхвърлих, а Твоя закон възлюбих. Седем пъти на ден Те хвалих за съдбите на Твоята правда. Много мир има за обичащите Твоя закон и няма за тях съблазън. Жадувах за Твоето спасение, Господи, и Твоите заповеди възлюбих. Опази душата ми Твоите откровения и дълбоко ги обикна. Опазих Твоите заповеди и Твоите откровения, понеже всички мои пътища са пред Тебе, Господи. Нека стигне пред Тебе молбата ми, Господи, по Твоята дума вразуми ме! Нека влезе при Тебе молението ми, Господи, по Твоята дума избави ме! Устата ми ще избликнат песен, когато Ти ме научиш на Твоите наредби. Езикът ми ще възвести Твоите слова, понеже всички Твои заповеди са правда. Да ми бъде Твоята ръка за спасение, защото Твоите заповеди избрах. Зажадувах за Твоето спасение, Господи, и Твоят закон е мое размишление. Жива ще бъде душата ми и ще Те възхваля и Твоите съдби ще ми помогнат. Заблудих се като погинала овца: потърси Твоя раб, защото не забравих Твоите заповеди.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Упование наше, Господи, слава Тебе.

Св. Боже... Пресвета Троице... Отче наш... Тропари, гл. 2

Съгреших Ти, Спасителю, като блудния син. Приеми ме, Отче, каещия се, и помилуй ме, Боже.

Слава: Към Тебе викам, Спасителю, с гласа на митаря; очисти ме, както си очистил него, и помилуй ме, Боже!

И сега: Богородице, не отхвърляй мене, който се нуждае от Твоето застъпничество. Защото на Тебе се уповава душата ми и ме помилуй.

Господи, помилуй. (40)

Владико Господи Вседържителю и Създателю на всичко, Отец на щедростите и Бог на милостта! Ти от земя си създал човека и си го направил по Свой образ и подобие, та и чрез това да се прослави на земята Твоето величествено име. И макар да беше изтръгнат поради престъпването на Твоите заповеди, пак си го възсъздал за нещо по-добро в лицето на Твоя Христос и си го възвел на небесата. Благодаря Ти, че си проявил към мене премного великата Си доброта и не си ме окончателно предал на моите врагове, които искат да ме хвърлят в пропастта на ада, нито пък си ме оставил да загина поради моите беззакония. И сега, многомилостиви и преблаги Господи, Който не искаш смъртта на грешника, но очакваш и приемаш обръщането му, изправяш повалените, изцеряваш съкрушените­, обърни и мене към покаяние, поваления изправи и съкрушения изцери. Спомни си за Твоите щедрости и Твоята от векове непостижима благост и забрави неизмеримите ми беззакония, които извърших с дело, слово и мисъл. Премахни заслепението на моето сърце и ми дай сълзи на умиление, за да очистят сквернотата на моята мисъл. Чуй, Господи, и ми обърни внимание, Човеколюбче, очисти, Добросърдечний, и освободи окаяната ми душа от мъчението на страстите, които са ме овладели. И нека грехът да не ме повече овладява, нито да ме победи борещият се с мене демон, нито да ме води по своя прищявка. Но с крепката Си ръка ме изтръгни от неговата власт, та Ти да царуваш в мене, добри и човеколюбиви Господи, и целият аз да бъда Твой, и благоволи занапред да живея според Твоята воля. И дари ми, по Твоята неизказана благост, сърдечна чистота, да пазя устата си, да върша онова, що е право, дай ми смиреномъдрие, спокойни мисли, тишина на моите душевни сили, духовна радост, истинска любов, дълготърпение, благост, кротост, нелицемерна вяра, пълно въздържание и ме изпълни с всички добри плодове чрез дара на Твоя Свети Дух. И не скъсявай дните на живота ми, нито пък вземай душата ми неизправена и неприготвена, но ме направи съвършен като Тебе и така ме изведи от този живот, та като премина благополучно през началниците и властниците на тъмнината, чрез Твоята благост да видя и аз неизказаната красота на Твоята непристъпна слава, заедно с Твоите светии, чрез които се освети и прослави всечестното и великолепно Твое име ­на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Катизма 15.

 Алилуия, 105.

Благодарете на Господа, защото е благ, защото е вечна милостта Му. Кой ще изкаже могъщите дела на Господа, кой ще издигне глас за всички хвални Негови дела? Блажени са ония, които пазят истината и вършат правдата във всяко време. Спомни си за нас, Господи, с благоволението Ти към Твоя народ! Посети ни с Твоето спасение, за да видим в благоденствие Твоите избраници, да се развеселим във веселието на Твоя народ и да се хвалим с Твоето наследие. Ние съгрешихме с нашите бащи, вършехме беззакония, сторихме неправди; бащите ни в Египет не разбраха чудесата Ти и не си спомниха многото Твои милости и Те огорчиха, преминавайки Червеното море. Ала Той ги спаси заради името Си, та да яви силата Си. И повели на Червеното море - и то пресъхна, и ги преведе през дълбините като през пустиня, и ги спаси от ръцете на мразещите ги и ги избави от ръцете вражи. Покри водата тия, които ги преследваха - ни един от тях не се избави. И те повярваха на словото Му и с похвала Го възпяха. Скоро обаче забравиха делата Му и не дочакаха съвета Му, с прищевки се увлякоха в пустинята и Бога изкушаваха в безводната земя. И Той изпълни що Го молеха, изпрати на душата им насищане. И прогневиха Моисея в стана и светия Господен Аарон. Разтвори се земята, та погълна Датан и сбирщината Авиронова покри; пламна огън посред сборището им и пламък изгори грешниците. И те си направиха телец на Хорив и поклониха се на истукана, и Неговата слава замениха с образ на телец, който яде трева. И забравиха Бога, Който ги спасява, Който извърши велики дела в Египет и чудеса в земята Хамова, и страшни неща в Червеното море. И Той рече, че ще ги погуби, ако не бе застанал в съкрушение пред Него Моисей, избраникът Му, за да отвърне яростта Му, та да не ги погубва. А те презряха въжделената земя, на думите Му не повярваха. И зароптаха в жилищата си, не чуха гласа Господен. И Той издигна ръката Си над тях, та да ги повали в пустинята, и потомството им да погуби сред народите и сред страните да ги разпилее. И те се прилепиха към Ваалфегор и ядоха жертви, принасяни на бездушните, и разгневиха Го с делата си и гибелта сред тях се умножи. Но стана Финеес и Го умилостиви и сечта престана; и в правда му се вмени от рода в род во веки. А те Го разгневиха край водата на пререканието и пострада Моисей заради тях, понеже твърде огорчиха духа му и той сгреши с устата си. Те не изтребиха езичниците, за които Господ бе им рекъл и се смесиха с езичниците и се научиха на делата им, и взеха да служат на истуканите им и това им бе за съблазън. И принесоха в жертва синовете Си и дъщерите Си на бесовете, и проляха кръв невинна - кръвта на синовете и на дъщерите си, които принесоха в жертва на ханаанските идоли. И земята се оскверни от кръвта на убийствата им и осквернена бе земята от делата им и те блудствуваха в начинанията си. И разгневи се в ярост Господ на Своя народ и погнуси се от Своето наследие, и предаде ги във вражески ръце, и завладяха ги ония, що ги мразеха. И мъчеха ги враговете им и те се смириха под ръцете им. Много пъти Той ги избавяше, ала те Го огорчаваха с упорството си и в беззаконията си бяха унизявани. Ала видя Господ как те скърбяха и вслуша се в моленията им, и спомни си завета Свой и в многото Си милост се разкая, и вдъхна милост към тях у всички, които ги бяха завладели. Спаси ни, Господи Боже наш, и събери ни отсред народите, та с благодарност да възпяваме святото Ти име и с Твоята прослава да се хвалим. Благословен е Господ Бог Израилев от века и довека; и ще рекат всички люде: тъй да бъде! Тъй да бъде!

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Алилуя, 106.

Благодарете на Господа, понеже е благ, понеже е вечна милостта Му. Нека кажат избавените от Господа - ония, които Господ избави от ръката вражия и ги събра отсред страните: от изтока и запада, от север и откъм морето; те бродеха по безводната пустиня и пътя не намериха към обитаван град - гладни и жадни бяха, та душата им чезнеше в тях. И викнаха към Господа, кога скърбяха, и Той ги избави от бедите им, и ги поведе по правия път, за да влязат в обитавания град. Да изповядват пред Господа Неговите милости и чудните Му дела - пред синовете човешки, понеже Той насити празната душа и гладната душа изпълни с блага - седящите в тъмнина и смъртна сянка, окованите в нищета и с желязо, понеже те се възпротивиха на словата Божии и замисъла на Всевишния отхвърлиха, то и сърцето им се смири в трудове и те изнемогнаха, и помощник не им се яви. И викнаха към Господа, кога скърбяха, и Той ги спаси от бедите им, и ги изведе от мрака и от сянката смъртна, и оковите им разтроши, за да изповядват пред Господа Неговите милости и чудните Му дела - пред синовете човешки, понеже строши медните врати и сломи железните решетки. Прие ги от пътя на тяхното беззаконие, понеже те чрез беззаконията си се смириха. От всякаква храна се погнуси душата им и те се доближиха до дверите на смъртта; и викнаха към Господа, кога скърбяха, и Той ги спаси от бедите им - изпрати словото Си и ги изцели, избави ги от сквернотите им, за да изповядват пред Господа Неговите милости и чудните Му дела - пред синовете човешки, и да Му принасят възхвала като жертва, и в радост да възвестяват делата Му. Слизащите с кораби в морето, ония, които вършат дела сред многото води - те видяха делата Божии и чудесата Му всред дълбините. Той каза - и буен вятър духна и вълни от него се разбушуваха, до небесата се издигат те и вдън море се спущат; душата им от зло се топеше, те се объркаха и като пиян се олюляваха и цялата им мъдрост бе погълната. И викнаха към Господа, кога скърбяха, и Той ги изведе от бедите им, и повели на бурята - и тя утихна и вълните се успокоиха, и Той ги напъти към пристанището на Своето желание, за да изповядват пред Господа Неговите милости и чудните Му дела - пред синовете човешки, за да Го превъзнасят в хорските събрания и на седалището на старейшините да Го възхваляват. Той превърна реките в пустини и изворите водни - в суходолия, земята плодородна - в солени долчини, заради злините на живеещите в нея. Той превърна пустинята в езера пълноводни и земя безводна в извори с вода, и засели там гладуващите и те си построиха градове за обитаване и засяха ниви и посадиха лозя, които им дадоха обилен плод. И ги благослови и те се твърде умножиха, и добитъкът им Той не остави да намалее. Ала те намаляха и бяха смирени чрез скърби, злини и болки, презрение се изля върху князете им и Той ги остави да блуждаят из непроходими места, гдето няма път. И Той извлече бедния от нищетата и умножи като стадо неговия род. Ще видят праведните и ще се развеселят и всяко беззаконие ще затули устата си. Който е премъдър, ще опази тези неща и ще разберат Господните милости!

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Господи, помилуй (3). Слава… И ныне…

Песен, псалом Давидов, 107.

Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми - ще пея и хвала ще въздавам в моята слава. Стани, славо моя, станете, псалтире и гусло; ще стана рано! Тебе, Господи, ще възхвалявам посред народите, на Тебе ще пея сред племената, защото велика е над небесата милостта Ти и Твоята истина е до облаците. Възнеси се на небесата, Боже, и по цяла земя да се носи Твоята слава, за да се избавят Твоите възлюбени - спасявай с десницата Си и ме чуй. Бог проговори в светилището Си: ще се възнеса и ще разделя Сихем и долината на селищата ще размеря. Мой е Галаад, мой е и Манасия, и Ефрем е защита на главата Ми, Иуда е Мой цар. Моав е съсъд на надеждата Ми, върху Идумея ще простра обувката Си; на Мене се покориха другородците. Кой ще ме въведе в укрепения град? Или кой ще ме напъти до Идумея? Не Ти ли, Боже, Който ни отхвърли? И мигар не ще излезеш с войските ни? Дай ни помощ посред скърбите, понеже суетно е да се надяваме на човешко спасение. Чрез Бога ще проявим сила и Той ще унищожи нашите врагове.

В края, псалом Давидов, 108.

Боже, не премълчавай моята възхвала, понеже устата на грешника и устата на измамника се отвориха против мене, с език лъжлив срещу мен говориха и с думи на омраза ме обкръжиха и без вина се нахвърлиха върху ми. Наместо да ме любят, те лъжовно ме обвиняваха, а аз се молех; за доброто те със зло ми отплатиха и с омраза - за това, че ги възлюбих. Поставѝ грешник срещу него и дяволът да му застане отдясно; кога се съди, осъден да излезе и молитвата му да му бъде за грях. Да бъдат дните му кратки и друг достойнството му да получи; синовете му да останат сираци и жена му - вдовица; да скитат от място на място синовете му и просяци да станат, прокудени да бъдат от домовете си, заемодавец да поиска всичко, що му принадлежи и чужденци да разграбят трудовете му; да няма за него застъпник и никой да не се смилява над сиротите му, децата му да бъдат предадени на гибел, за едно поколение да бъде заличено името му. Да се спомни пред Господа беззаконието на бащите му и грехът на майка му да не бъде очистен - нека те всякога бъдат пред Господа и да се затрие от земята споменът за тях, понеже не си спомни милост да стори, но гонеше човек нищ и беден, и диреше да умъртви сломения по сърце. И той обикна проклятието - и проклятие ще го застигне; благословението не поиска, затуй и благословението от него ще побегне. Той се облече в проклятието като в дреха и то като вода проникна до утробата му и като елей - в костите му; нека му бъде като дреха, в която се облича, и като пояс, с който завинаги ще се опаше. Тъй ще постъпи Господ с тия, що ме клеветят и зло говорят против душата ми. Но Ти, Господи, Господи, стори ми според името Си, защото блага е Твоята милост. Избави ме, понеже аз съм беден и сиромах и сърцето ми в мен е смутено, изчезнах като сянка, кога се скъси, от мен се отърсиха като от скакалци. Коленете ми от пост изнемогнаха и плътта ми се измени от лишенията от елей. Аз им бях за гавра, гледаха ме и клатеха главите си. Помогни ми, Господи Боже мой, и ме спаси по Твоята милост, и нека разберат, че тук е действала Твоята ръка и че Ти, Господи, си сторил това. Те ще проклинат, но Ти ще благославяш; нека въставащите против мен да се посрамят, а Твоят раб да се развесели. В срамота да се облекат клеветниците ми и като с дреха в своя срам да се покрият. От все сърце ще славя Господа с устата си и посред множествата Него ще възхвалям, понеже застана отдясно на бедния, за да спаси душата ми от гонителите й.

Слава… И ныне… Алилуя, алилуя, алилуя, слава на Тебе, Боже! (3) Упование наше, Господи, слава Тебе.

Св. Боже... Пресвета Троице... Отче наш... Тропари, гл. 1

Спасителю, голяма е бездната на моите прегрешения и дълбоко съм затънал в нея с многото си грехове. Протегни ми ръка като на Петър, спаси ме, Боже, и ме помилуй!

Слава... Спасителю, понеже съм осъден от лукави помисли и дела, дай ми, Боже, мисъл за обръщане, за да Ти викам: “Спаси ме, добри Благодетелю, и ме помилуй!”

И сега... Богоблажена и най-пречиста Отроковице, аз съм нечист и окалян в неприлични деяния и скверни помисли. Очисти мене, окаяния, о, нескверна и чиста, всесвета Майко и Дево!

Господи, помилуй. (40)

Владико Господи Иисусе Христе! Ти си мой помощник, аз съм в Твоите ръце,­ помогни ми! Не ме оставяй да съгрешавам пред Тебе, понеже съм заслепен, не ме оставяй да следвам волята на моята плът. Не ме презирай, о, Господи, понеже съм немощен! Ти знаеш що е полезно за мене,­ не ме оставяй да загина поради греховете ми. Не ме изоставяй, Господи, не отстъпвай от мене! Защото към Тебе прибягнах,­ научи ме да изпълнявам Твоята воля, защото Ти си мой Бог. Изцери душата ми, понеже съгреших пред Тебе! Спаси ме, заради милостта Си, защото пред Тебе са всички, които ме угнетяват, и нямам друго прибежище освен Тебе, Господи. Да се засрамят, прочее, всички, които въстават против мене и търсят душата ми, за да я погубят. Защото само Ти, Господи, си силен във всичко и Твоя е славата во веки веков. Амин.